Vés al contingut (premeu Retorn)

Catàleg de Serveis i Prestacions

Menú Prestacions

Horaris Funcionament Edificis i Serveis Campus


Serveis de Gestió

Gestió econòmica, de projectes, compres, contractació personal i becaris , viatges

Serveis Tècnics 

Suport tècnic, laboratoris, producció electrònica, backups, maquinari, programari

Informació i Tràmits Acadèmics

Accés, matrícula, avaluació, tfc's, mobilitat, adaptacions a grau, beques, informació acadèmica

Préstec Material/Reserves Espais

Préstec de material per a la docència, portàtils, recursos audiovisuals, reserva d'espais

Biblioteca

Serveis de la Biblioteca del Campus Baix Llobregat. Obtenció de documents, producció científica

Serveis Bàsics

Salut, Salas estudi, Manteniment, reciclatge, aparcament, neteja, correu, missatgeria, reprografia, restauració, seguretat

Emergències i Seguretat

Plans d'emergència, sortides d'emergència, consignes d'evacuació, punts de reunió, accidents

Activitats Esportives (UPCesports)

Servei d'esports de la UPC Castelldefels. Activitats esportives, culturals, salut,decomptes.

Concursos i Premis

Premis al Campus del Baix Llobregat: concursos fotografia, de cuina. Premis al Baix Llobregat

Altres Serveis

Serveis al PMT, serveis oferts pel PMT, serveis Delegacions estudiants, plantilles i logos CBL


Suport Incidències del Portal de Campus

Suport a PAS en edició del Portal (informació i catàleg de serveis)
Mapa de Prestacions

Mapa de Prestacions

El Mapa de Prestacions permet visualitzar, fàcilment i sense estar identificat, tots els serveis telemàtics oferts per la UTG a través d'aquest Portal. Permet accedir, previa identificació, a les diferents prestacions ofertes a cada col·lectiu i crear i fer el seguiment de les sol·licituds corresponents.

Tanmateix, es pot accedir d'una manera més directa als serveis, identificant-se al Portal. Els serveis als que es tingui accès segons col·lectius apareixeran immediatament al catàleg de serveis, juntament amb aquest Mapa.


El Mapa recull també a quin col·lectiu va adreçada la prestació.

 

 

Serveis de Gestió

Servei Prestació Col·lectiu
Gestió econòmica centralitzada de projectes i convenis Assesorament personalitzat i supervisió de la normativa econòmica de convenis i projectes d'investigació PDI
Comptabilització de factures de convenis i projectes d'investigació, cursos, ...
  PDI

  Emissió d'albarans (ingressos)

   PDI
   Informació sobre l'estat de comptes de despeses i d'ingressos, control de disponibilitat i pagaments PDI
   Compres Compra de llibres,revistes i documents PDI
   Compra de material i equipament no tècnic PDI,PAS
   Compra de material tècnic (material,programari i equipament científic) PDI
   Cobrament de tiquets pagats pel PDI i PAS PDI,PAS
   Contractació de personal i beques a estudiants Becaris (de col·laboració i a càrrec de convenis) PDI
   Informació sobre la contractació de personal a càrrec de projectes i convenis PDI
   Gestió econòmica de les assignacions pressupostàries del PDI Comptabilització de factures i estat de comptes periòdic de l'assignació pressupostària de premis, ajuts i assignatures PDI
   Tramitació de viatges Tramitació de viatges PDI,PAS
   Contractació de servei d'autocar PDI
   Guia serveis per al PDI de l'ESAB PDI
   Sistema de Marcatges Horaris i de Presència Marcatges i incidències horàries (Tempus) PAS
   2013: Calendari de festius a Castelldefels PAS

   Serveis Tècnics

   Servei Prestació Col·lectiu
   Suport Tècnic Informes tècnics sobre noves tecnologies,productes i equips PDI
   Suport a l'entorn de treball TIC (ofimàtic,multimèdia...)
   PDI,PAS
   Suport tècnic per a l'adquisició d'equipament científic i tècnic PDI
   Producció electrònica Disseny i muntatge de circuits impresos i prototips
   PDI
   Laboratoris Manteniment de Laboratoris TIC PDI
   Manteniment i proveïment de material a laboratoris específics d'electrònica i telecomunicacions PDI
   Reparació d'equipament tècnic electrònic PDI
   Estat dels laboratoris docents
   PDI
   Còpies de seguretat Recuperació de dades des de còpies de seguretat PDI,PAS
   Maquinari Allotjament de maquinari i serveis (Housing) PDI
   Instal·lació, configuració i manteniment de maquinari informàtic PDI,PAS
   Planes Web Pàgina web de projectes PDI
   Programari Llicències de programari avançat PDI,PAS
   Descriptor TIC de Serveis al Baix Llobregat PDI,PAS,

   Tràmits acadèmics

    

   Servei Prestació Col·lectiu
   Oficina de Suport a la Docència EST
   Tauler d'informació de l'Oficina de Suport a la Docència EST
   FAQ'S Gestió Acadèmica (Preguntes Freqüents) EST
   Accés als estudis/Admission to the studies Breu presentació per a estudiants de nou ingrés EST
   Accés mitjançant preinscripció universitària del mes de febrer 2014
   Accés per canvi d'estudis i/o universitat EST
   EST
   EST
   Acceso Máster/Admission Master EST
   EST
   EST
   EST
   EST
   EST
   EST
   EST
   EST
   Acceso para Estudiantes Visitantes/Admission for visiting students EST
   OMI - Oficina de Movilidad Internacional / Oficina de Mobilitat Internacional EST
   Procedures for foreign students / Trámites de los estudiantes extranjeros EST
   Retitulació a Graus:obtenció del títol de Grau per a Enginyers Tècnics Agrícoles EST
   Estudiants de NOU ACCÉS ALS GRAUS; Accés i matrícula Informació General d'Accés i Matrícula EST
   EST
   EST
   EST
   EST
   EST
   EST
   EST
   EST
   EETAC: Estudiants NOU Accés als Graus; Accés i Mstrícula
    EST
     EST
     EST
     EST
     ESAB: Estudiants NOU Accés als Graus; Accés i Mstrícula EST
     EST
     EST
     EST
     Estudiants NO NOUS; Avaluació i matrícula EST
     Estudiants EETAC
     EST
     EST
     EST
     EST
     EST
     EST
     EST
     Estudiants ESAB EST
     EST
     EST
     EST
     EST
     EST
     EST
     EST
     EST
     Extinció de les Enginyeries Tècniques, del Segon Cicle i Màsters i Adaptació al Grau EETAC: Extinció de les Enginyeries Tècniques i del Segon Cicle EST
     EETAC: Adaptacions als estudis de Grau EST
     EST
     EST
     EST
     EST
     EST
     EST
     EST
     EST
     ESAB: Extinció de les Enginyeries Tècniques i del Segon Cicle
     EST
     EST
     EST
     EST
     EST
     EST
     EST
     ESAB: Extinció dels Màsters APD i APU EST
     EST
     Mecanismes d'obtenció de crèdits de lliure elecció pels estudiants que cursen un pla d'estudis en procés d'extinció a l'EETAC EST
     Mecanismes d'obtenció de crèdits de lliure elecció pels estudiants que cursen un pla d'estudis en procés d'extinció a l'ESAB  EST
     Beques i ajuts econòmics Beques d'aprenentage en unitats de la UPC

     EST

     Reconeixement/Convalidació de crèdits Reconeixement/Convalidació per estudis universitaris previs EST
     EST
     EST
     Convalidació per Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS)
     EST
     EST
     Reconeixement per activitats

     EST

     Mobilitat d'estudiants Places de mobilitat a l'estranger

     EST

     Places de mobilitat entre universitats espanyoles (SICUE)

     EST

     Places de mobilitat per estades a Instituts de Recerca i empreses a l'estranger

     EST

     Competències genèriques dels estudis de Grau
     Competència genèrica en tercera llengua als Graus de l'EETAC EST
     ESAB: Treball de Fi de Grau
     EETAC: Treball de Fi de Grau

     Tràmits
     Certificació acadèmica personal

     EST

     Consulta de les qualificacions. Tràmits relacionats amb el procés d'avaluació. (EETAC)

     EST

     Consulta de les qualificacions. Tràmits relacionats amb el procés d'avaluació. (ESAB)

     EST

     Reconeixement signatura de documents acadèmics EST
     Formulari d'autorització a tercers EST

     Prèstec de material i reserva d'espais

     Servei Prestació Co·lectiu
     Prèstec de material Prèstec de portàtils i altres equipaments Biblioteca PDI,PAS
     Sol·licituds de recursos audiovisuals i multimèdia PDI,PAS
     Reserves d'espais Reserves Puntuals d'espais
     PDI,PAS
     Reserves d'espais d'estudi (individuals o en grup) PDI,PAS
     Oferta d'ús dels espais UPC per a la comunitat del PMT PMT, PÚBLIC

     Biblioteca

     Servei Prestació Co·lectiu
     Bibliotècnica Bibliotècnica EST,PDI,PAS
     Serveis Biblioteca EST,PDI,PAS

     Activitats Esportives (UPCesports)

     Servei Prestació Col·lectiu
     Activitats Esportives Servei d'Esports de la UPC (UPCesports)
     EST,PDI,PAS
     Serveis oferts per UPCesports al CBL EST,PDI,PAS

     Serveis bàsics

     Servei Prestació Col·lectiu
     Serveis bàsics TIC
     Accés a la xarxa de comunicacions fixa
     PDI,PAS

     Accés a la xarxa de comunicacions sense fils PDI,PAS
     Accés a la xarxa telefònica PDI,PAS
     Alta d'usuaris als serveis TIC PDI,PAS
     Repositori de fitxers personals i per col·lectius PDI,PAS
     Servei d'impressió PDI,PAS
     Serveis vinculats a la salut Centre de Vigilància I Prevenció de la Salut (VIPS) PDI,PAS
     Revisió mèdica PDI,PAS
     Farmaciola PDI,PAS
     Cobertura sanitària en cas d'accident laboral PDI,PAS
     Cobertura sanitària en cas d'accident escolar EST
     Manteriment i ús d'instal·lacions i mobiliari Informació sobre l'ús de les instal·lacions (climatització, persianes,targetes d'accés als edificis,wc...) PDI,PAS
     Manteniment PDI,PAS
     Serveis elementals Assignació de bústia, lliurament de paqueteria, correu, claus i servei de missatgeria PDI,PAS
     Custòdia i lliurament d'objectes perduts PDI,PAS,EST
     Material bàsic per a la realització de la docència PDI
     Reciclatge PDI,PAS,EST
     Servei de neteja PDI,PAS,EST
     Servei de reprografia i impressió PDI,PAS,EST
     Servei de restauració i menjador de personal PDI,PAS,EST
     Servei de seguretat
     PDI,PAS,EST
     Sol·licitud del carnet UPC PDI,PAS,EST
     Accés als Espais del Campus Autorització d'Accés als Espais PDI,PAS,EST
     Aparcament PDI,PAS
     Sala d'Estudi de Campus PDI,EST
     Prèstec de claus per Docència i Recerca(ESAB) PDI ESAB,EST

     Emergències i Seguretat al Campus

     Servei Prestació Col·lectiu
     Emergències i Seguretat al Campus
     Consignes específiques per al PAS en cas d'evacuació PAS
     Punts de reunió en cas d'evacuació PÚBLIC

     Concursos i Premis

     Servei Prestació Col·lectiu
     Concursos i Premis
     Concursos i Premis convocats pel CBL PÚBLIC       
     Concursos i Premis convocats per entitats Baix Llobregat PÚBLIC

     Altres Serveis

     Servei Prestació Col·lectiu
     Altres Serveis
     Serveis Comunitaris del PMT PÚBLIC
     Serveis oferts a PMT i Empreses/Entitats externes PÚBLIC
     Serveis oferts per Delegacions d'Estudiants PÚBLIC
     Plantilles amb Logos institucionals PDI,PAS

      

     Aplicatius per tràmits

     Aplicatius per tràmits


      

     APLICATIU COL·LECTIU

     • EST, PDI, PAS

     • EST,PDI,PAS

     • EST, PDI,PAS

     • PDI,PAS

     • PDI,PAS


     • EST

     • PDI

     • PAS
     • EST, PDI,PAS
     • PDI,PAS
     • PDI,PAS
     • PDI,PAS
     • PDI,PAS
     • PDI,PAS
     • EST,PDI,PAS
     tempus
     • PAS

     • PDI,PAS

     • PDI,PAS
     • PDI,PAS

     • PDI