Vés al contingut (premeu Retorn)

Retitulació a Graus: obtenció del títol de Grau per a Enginyers Tècnics Agrícoles

Si us voleu retitular perquè sou Enginyers Tècnics Agrícoles del Pla 93, [si sou Enginyers Tècnics Agrícoles del Pla 72 passeu al apartat final d'aquesta prestació] i esteu interessats en cursar els estudis de Grau que per adaptació al Pla de Bolonya els substitueixen, cal que tingueu en compte que per obtenir el títol de grau cal assolir la competència de la tercera llengua que requereix acreditar el coneixement d'una tercera llengua amb un certificat del nivell B2.2 o superior del Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües del Consell d'Europa, que podeu consultar al següent enllaç:


Competència genèrica en tercera llengua als Graus

 

SOL·LICITUD:

Per accedir heu de sol·licitar la plaça per Preinscripció Universitària, consignant "via 2 – Titulats".

Un cop aconseguida plaça, caldrà sol·licitar al centre l'estudi de reconeixement per estudis universitaris anteriors, emplenant aquesta sol·licitud que haureu de lliurar a l’Oficina Oberta i abonar les taxes corresponents.

 

MATRÍCULA

Podràs consultar les dates de matrícula al calendari fixat per Preinscripció Universitària.

 

Condicions econòmiques i acadèmiques:

  • Com a estudiant titulat s’aplicarà el recàrrec per segona titulació al preu del crèdit matriculat, tal i com estableix el Decret de preus públics.
  • Caldrà matricular les assignatures reconegudes, abonant el 15% del preu dels crèdits reconeguts.
  • S'aplicarà la nota final de carrera obtinguda a l'Enginyeria Tècnica com a qualificació de cadascuna de les assignatures reconegudes a l'expedient de Grau.

Documentació que cal presentar per formalitzar la matrícula:

  •  Títol o resguard del títol de l'Enginyeria Tècnica Agrícola.
  • Certificat Acadèmic de la titulació de l'Enginyeria Tècnica Agrícola.

 

És important que tingueu en compte les següents consideracions:

Esteu obligats a cursar i superar en tots els casos 60 crèdits ECTS, independentment de que tingueu altres estudis universitaris anteriors.

  • No pot ser objecte de reconeixement el treball o projecte de fi de grau (TFG), atès que està enfocat a l’avaluació de les competències genèriques i transversals associades al títol.
  • Les assignatures que garanteixen els 60 crèdits ECTS que esteu obligats a cursar estan definides en els següents itineraris formatius:

  

Estudis titulats
Estudis a cursar
ITINERARI FORMATIU PER LA RETITULACIÓ
ETA, especialitat Explotacions Agropecuàries
ETA, especialitat Hortofructicultura i Jardineria
ETA, especialitat Indústries Agràries i Alimentàries
  • Normativa de permanència UPC: Tots els estudiants nous que accedeixen al grau, amb independència de si poden o no reconèixer crèdits, han de cursar i superar 12 ECTS al seu primer any acadèmic

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANT Si sou Enginyers Tècnics Agrícoles del Pla 72 i voleu cursar estudis de Grau, NO sou considerats "retitulats".


La retitulació com a tal és exclusiva pels estudiants del Pla 93 (pla que s’ha vist extingit per la posada en marxa dels Graus).

Si esteu interessats en cursar el Grau caldrà que sol·liciteu un estudi de reconeixement per tal de veure quants crèdits haureu de cursar al Grau. Si el resultat de l’esmentat estudi us convé, llavors haureu de sol·licitar plaça a través de l'aplicació telemàtica de Preinscripció Universitària (via "titulats") al següent enllaç:

https://accesnet.gencat.cat/accesnet/AppJava/html/index.html


Cal que tingueu en compte que per obtenir el títol de grau cal assolir la competència de la tercera llengua que requereix acreditar el coneixement d'una tercera llengua amb un certificat del nivell B2.2 o superior del Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües del Consell d'Europa, que podeu consultar al següent enllaç:
Competència genèrica en tercera llengua als Graus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oficina responsable:


Oficina de Suport a la Docència

Telèfon 93 552 35 02        CBL.Oficina.Docencia@upc.edu