Vés al contingut (premeu Retorn)

Competència genèrica en tercera llengua als Graus

El marc UPC per a les titulacions de Grau estableix l’obligatorietat de demostrar la competència en una tercera llengua, preferiblement l’anglès, per obtenir el títol de Grau. Tot seguit us facilitem els mecanismes que els estudiants UPC tenen al seu abast per acreditar aquesta competència.

 

IMPORTANT Acreditar l’assoliment de la competència genèrica en tercera llengua és un requisit indispensable per l'expedició del títol de grau.


A la Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC, s'estableixen les condicions i el procediment per l'assoliment de la competència genèrica de la tercera llengua.Si has accedit a la universitat per primer cop el curs 2014-2015 en endavant NOVETAT

Per acreditar la competència genèrica en 3a llengua pots utilitzar qualsevol de les opcions següents:

 • Obtenir un mínim de 9 ECTS corresponents a assignatures impartides en una tercera llengua.
 • Elaborar i defensar el treball de fi de grau en una tercera llengua.
 • Obtenir un mínim de 9 ECTS per una estada en una universitat estrangera dins un conveni de mobilitat.
 • Acreditar el coneixement d'una tercera llengua amb un certificat del nivell B2.2 o superior del Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües del Consell d'Europa.
 • Haver reconegut les pràctiques externes curriculars per un conveni de cooperació educativa realitzat a un país estranger on l'idioma oficial no sigui el castellà o el català.


  Tràmits a realitzar segons l'opció:

  • Obtenir un mínim de 9 ECTS corresponents a assignatures impartides en una tercera llengua.

   

   

  • Elaborar i defensar el treball de fi de grau en una tercera llengua.

  Caldrà que a la inscripció del TFG es consigni que l'idioma serà l'Anglès i tant la redacció del TFG com la defensa pública haurà de ser en aquest idioma.

   

  • Obtenir un mínim de 9 ECTS per una estada en una universitat estrangera dins un conveni de mobilitat.

  Caldrà realitzar una estada en una universitat estrangera dins d'un programa de mobilitat on l'idioma d'impartició de la docència correspongui a un dels idiomes que el Servei de Llengües i Terminologia (SLT) de la UPC reconeix com a 3ª llengua.

   

   

   

  • Acreditar el coneixement d'una tercera llengua amb un certificat del nivell B2.2 o superior.

  La UPC reconeix els certificats, obtinguts per la superació dels cursos i per la superació d'exàmens específics, corresponents al nivell B2.2 i superiors, continguts a la Taula de certificats de la UPC que pots consultar a la web del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC.


  Per assolir la competència de la 3ª llengua per mitjà de certificat hauràs de presentar a l'Oficina Oberta aquesta sol·licitud acompanyada de: Original + fotocòpia del certificat del nivell B2.2 o superior.


  Els certificats han d’incloure la identificació de l’organisme o escola (que ha de figurar en la taula de la UPC), el nom del curs, el nivell del MECR, l’especificació que s’ha superat l’avaluació, el nombre d’hores, el percentatge d’assistència i les dates de realització del curs.

  • Pràctiques externes curriculars per un conveni de cooperació educativa realitzat a un país estranger on l'idioma oficial no sigui el castellà o el català .

  Caldrà haver reconegut les pràctiques externes curriculars prèviament a la sol·licitud de l'assoliment de la competència en 3a llengua.

   

   

  Encara que no s'estableix cap termini per presentar la documentació has de tenir en compte que el procediment intern per tal de reflectir l'assoliment de la competència genèrica en tercera llengua al teu expedient acadèmic requereix d'un mínim de 3 dies hàbils.

  Informació addicional:

  Convocatòria d’ajuts de la Generalitat adreçats als estudiants de grau perquè assoleixin el nivell B2 d’una tercera llengua.


  Trobaràs tota la informació al portal Idiomes a la UPC: https://www.upc.edu/slt/ca/certifica/centres


  Oficina responsable
  :


  Oficina de Suport a la Docència

   

  cbl.oficina.docencia@upc.edu

  Telèfon 93 552 35 02