Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa de Permanència a la Fase Inicial dels estudis de Grau

Els estudis conduents a l'obtenció d'un títol de grau que s'imparteixen a la UPC es poden cursar a temps complet o bé a temps parcial.


L'estudianta o l'estudiant pot triar, a l'inici dels seus estudis i sense necessitat de cap justificació addicional, la modalitat de dedicació als estudis. Aquesta modalitat es mantindrà a cadascuna de les matrícules següents que realitza mentre estigui a la fase inicial, llevat que sol.liciti una modificació de modalitat i aquesta sigui acceptada.

 

La matrícula de l'estudiantat que cursi els estudis a temps parcial estarà limitada, durant tota la durada d'aquests estudis, a un màxim de 36 crèdits ECTS per any acadèmic (18 crèdits ECTS per quadrimestre).

 

L'estudiantat que cursi els estudis a temps complet i es matriculi per primera vegada de primer curs en uns estudis de grau, s'ha de matricular de 30 crèdits en cas de matrícula quadrimestral o de 60 crèdits en cas de matrícula anual.

 

L'estudiantat que s'incorpori per primera vegada a uns estudis i que no sigui de primer curs s'ha de matricular en el seu primer any acadèmic, com a mínim, de 12 crèdits ECTS.


Amb caràcter general, l'estudianta o l'estudiant ha d'aprovar almenys 12 crèdits ECTS en el seu primer any acadèmic (el còmput de temps es fa independentment de les matrícules formalitzades). Els estudiants amb dedicació parcial també han de complir aquest requisit, superar almenys 12 crèdits ECTS en el seu primer any acadèmic.

 

Amb independència del que estableix el paràgraf anterior, els plans d'estudi de la UPC conduents a l'obtenció d'un títol oficial de grau tenen definida una fase inicial que correspon als 60 crèdits ECTS del 1r any acadèmic.

 

ESAB: L'estudiantat haurà de superar un mínim de 42 crèdits ECTS (dels 60 crèdits ECTS que componen la Fase Inicial dels estudis) en un termini màxim de 2 anys acadèmics, si es cursen els estudis a temps complet, o en un termini màxim de 4 anys acadèmics si es cursen els estudis a temps parcial (en qualsevol de les dues modalitats, el còmput de temps es fa amb independència de les matricules formalitzades). En cas contrari, l'estudianta o l'estudiant no pot continuar aquests mateixos estudis en el centre on els ha iniciat, ni començar cap altre estudi dels que s'imparteixen al Centre que tingui definida una fase inicial comuna amb els estudis del qual ha estat exclosa o exclòs.

 

EETAC: L'estudiantat haurà de superar 60 crèdits ECTS de la fase Inicial dels estudis, en un termini màxim de 2 anys acadèmcis, si es cursen els estudis a temps complet, o en un màxim de 4 anys acadèmics si es cursen els estudis a temps parcial (en qualsevol de les dues modalitats, el còmput de temps es fa amb independència de les matrícules formalitzades). En cas contrari, l'estudianta o l'estudiant no pot continuar aquests mateixos estudis en el centre on els ha iniciat, ni començar cap altre estudis dels que s'imparteixen al Centre que tingui definida una fase inical comuna amb l'estudis del qual ha estat exclosa o exclòs.

 

Totes aquestes qüestions i d’altres relacionades amb la permanència fora de la Fase Inicial dels estudis, amb l'avaluació i la matrícula, es poden consultar a la Normativa Acadèmica http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/normatives-academiques-de-la-upc

 

 

Oficina responsable: