Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Mobilitat / Outgoing files / Tràmits de mobilitat

Tràmits de mobilitat

NOMINACIÓ DE L'ESTUDIANT SELECCIONAT -- A partir de març/abril

Adjudicada la plaça, l’Escola informarà a les universitats de destinació quin ha estat l’estudiantat seleccionat.

Cada universitat disposa d’un calendari procedimental propi, per tant, la nominació dels estudiants es realitzarà segons correspongui a cada universitat de destí.


APLICACIÓ A LA UNIVERSITAT DE DESTÍ --  A partir d'abril/maig/juny

La universitat de destí haurà d’informar a l’estudiantat sobre la documentació a aportar i el calendari d’entrega. En cas contrari, l’estudiantat haurà d’informar-se consultant directament al web de la universitat de desí (apartat mobilitat o estudiants d’intercanvi). És responsabilitat de l’estudiantat estar informat dels terminis i requisits que la universitat tingui establerts. 

Entre aquesta documentació, l’estudiantat haurà de formalitzar la proposta acadèmica (Learning Agreement) detallant les assignatures que es faran durant la mobilitat i es reconeixeran posteriorment, i/o el TFG/TFM. 

En el següent enllaç es pot descarregar el Learning Agreement, segons si la destinació es troba dins de la Unió Europea o no: 

Si l’intercanvi dura tot el curs acadèmic, es pot emplenar un únic Learning Agreement

Per garantir el reconeixement acadèmic dels crèdits, caldrà firmar el document per part de l’estudiantat, de la sotsdirecció de l’escola UPC (EETAC o EEABB) i de la universitat de destí. Seguin aquest mateix ordre. 


Per reconèixer assignatures optatives, obligatòries o TFG/TFM:


Per realitzar el TFG/TFM en modalitat mobilitat: 

 • Caldrà buscar un tutor acadèmic a l’escola EETAC o EEABB i un tutor a la universitat de destí. 

 • El TFG/TFM es presentarà d’acord amb les regles de l’escola:
                      - EETAC: TFG; TFM
                      - EEABB:

IMPORTANT

 • En al Learning Agreement no s’admetran assignatures que no estiguin directament relacionades amb el pla d’estudis de la titulació (no s'admetran cursos de llengües, esports, etc.). 

 • Caldrà matricular mínim 20 crèdits o els últims crèdits del grau (inclòs TFG) en cas de voler sol·licitar una beca. 


Com emplenar el Learning Agreement? 


ACCEPTACIÓ A LA UNIVERSITAT DE DESTÍ --  A partir de maig/juny

Entregada la documentació, l’estudiantat haurà d’esperar rebre la valoració de la universitat de destí. L’acceptació serà comunicada mitjançant una carta d’acceptació o un e-mail.

 

DOCUMENTS A ENTREGAR A LA UPC --  A partir de maig/juny

És imprescindible lliurar aquesta documentació per realitzar la matrícula de mobilitat:

 • Carta d’acceptació de la universitat de destí (e-mail o carta pdf)

 • Learning Agreement signat per l’estudiant i sotsdirecció de l’escola EETAC o EEABB.

 • Acord financer (en cas que la mobilitat es realitzi a Europa). S’haurà de descarregar a través d’e-secretaria, signar i enviar el document a l’Àrea de Relacions Externes (eetac.mobilitat.estudiants@upc.edu //eeabb.erasmus@upc.edu) . 

 • Prematrícula detallant finalment els crèdits a matricular (descarregar document segons l'escola EETAC / EEABB).

 • Resguard de la beca ERASMUS+ESTUDIS. En cas de sol·licitar la beca, caldrà adjuntar el resguard generat a l’e-secretaria

 • Ordre SEPA vigent per a mobilitats associades a beca (si s’escau). Els estudiants que sol·liciten beca han de: 

Informar d’un número de compte per rebre els diners de la beca. Aquest compte ha d’estar a nom del beneficiari de la beca. L’estudiantat ha d’entrar a e-secretaria: Mobilitat/Estada de mobilitat/pestanya Dades generals/ Dades bancàries i afegir el compte. Un cop fet s’haurà d’imprimir el pdf resultant i entregar-ho a ...Si ja la tens vigent, no caldrà fer res. 

 

MATRÍCULA + ASSEGURANÇA DE MOBILITAT -- Si l’estada és anual: juliol/febrer, si l’estada és al 1Q: juliol, si l’estada és al 2Q: febrer


L’estudiantat haurà de realitzar l’automatrícula telemàticament al dia i hora que li pertoqui segons l’ordre que se li hagi comunicat. El pagament de la matrícula només es realitza a la universitat d’origen (UPC) no a la de destí.  

La matrícula de mobilitat incorpora la subscripció obligatòria d’una pòlissa d’assegurança anomenada ON CAMPUS

https://www.upc.edu/sri/ca/estudiantat/mobilitat-estudiants/mobilitat-destudiantat-de-la-upc/asseguranca-obligatoria

És un producte específic per a mobilitats universitàries i ofereix bones cobertures en comparació amb d’altres pòlisses, incloent una responsabilitat civil vàlida a USA i Canadà, per exemple. L’import de l’assegurança variarà en funció de la destinació

En cas de disposar de la cobertura d’una altra companyia asseguradora, l’estudiantat haurà d’adjuntar a e-secretaria una fotocòpia del certificat expedit per la companyia on hi constin les cobertures especificades al web. Els estudiants que abans de la seva matrícula no disposin de pòlissa penjada a la seva e-secretaria, o que aquesta no hagi estat validada pel centre, subscriuran obligatòriament la pòlissa en el moment de formalitzar la matrícula. 


SOL·LICITAR BEQUES

 El calendari d’obertura i tancament dependrà de cada convocatòria

Rebreu informació quan s’obrin les convocatòries de les diferents beques que es poden sol·licitar. També es pot trobar informació en els següents enllaços:  


TEST D'IDIOMES -- Abans d’iniciar la mobilitat

A partir de l'1 de juliol, els estudiants que participeu a un programa d'Erasmus haureu de fer un test d'idioma obligatori a través de la següent plataforma: https://academy.europa.eu. Per tenir evidència que s'ha fet, caldrà que el guardeu i ens l'envieu realitzat a: 

- EETAC: .

- EEABB: .

 

FAQs abans de marxar

Consulteu aquest document 


Durant l’estada, s’haurà de lliurar la següent documentació:

 

CERTIFICAT D'INCORPORACIÓ

A l’arribada a la universitat de destí, l’estudiantat s’haurà de posar en contacte ràpidament amb l’Àrea de Relacions Internacionals d’allà per obtenir el certificat omplert, signat i segellat. El model del document es pot descarregar des d’e-secretaria/mobilitat/estada mobilitat. Una vegada omplert s’haurà d’adjuntar a l’espai e-secretaria.

NOMÉS S’ACCEPTA el model de la UPC i es validarà sempre hi quant estigui degudament signat i segellat oficialment per la universitat de destí.

 

LEARNING AGREEMENT SIGNAR PER LES TRES PARTS

A l’arribada a la universitat de destí, l’estudiantat s’haurà de posar en contacte ràpidament amb l’Àrea de Relacions Internacionals d’allà perquè signin la proposta acadèmica. A partir d’aquí procediran a matricular/registrar els cursos acordats en el document.

IMPORTANT:

Segons les circumstàncies de la universitat d’acollida, hi ha la possibilitat que s’hagi de realitzar canvis en la proposta acadèmica (assignatures tancades, solapaments horaris, idioma diferent del previst, etc). L’estudiantat ens haurà d’enviar com a màxim durant el primer mes de la mobilitat la nova proposta d’assignatures candidates perquè sigui aprovada i firmada novament per la sotsdirecció de la universitat d’origen. Passat aquest període ja no s’acceptarà.

Descarregar document de modificació del Learning Agreement:

 • Canvis a l’acord acadèmic per a mobilitat dins del programa Erasmus+: EETAC -- ESAB

 • Canvis a l’acord acadèmic per a mobilitat fora del programa Erasmus+: EETAC -- ESAB

Si durant el procés de modificacions del Learning Agreement es produeixen canvis en el número de crèdits matriculats, s’haurà de modificar la matrícula per afegir, així, els crèdits de més. No es reconeixeran aquells crèdits que no hagin estat matriculats.

 

TFG/TFM

EETAC: En cas de realitzar el TFG durant la mobilitat caldrà llegir i lliurar el següent document dins del primer mes d’estada. Document d’informació TFG/TFM (descarregar)

 

EXTENSIÓ DE L'ESTADA

Si durant la mobilitat l’estudiantat necessita sol·licitar una extensió, caldrà informar a la universitat d’origen i lliurar els documents exposats en el següent enllaç:

També caldrà contactar amb la companyia de l’assegurança per sol·licitar-ne la pròrroga.


A la tornada s'haurà de lliurar la següent documentació:

 

CERTIFICAT D'ESTADA

Tots els estudiants han de lliurar a l’escola un certificat d’estada com a molt tard un mes de finalització de l’estada. La universitat de destí haurà d’omplir i signar el certificat amb les dates reals de la mobilitat acadèmica. Les data d’emissió del certificat ha de ser igual o posterior a la de finalització de l’estada. Un cop fet s’haurà d’adjuntar a l’e-secretaria.

Aquest certificat es podrà descarregar des del mateix e-secretaria i serà imprescindible per tancar l’expedient de mobilitat i justificar la beca rebuda, altrament s’hauran de retornar els diners de l’ajuda (en cas de tenir-ne).

RECONEIXEMENT I CONVALIDACIÓ DELS CRÈDITS

Al termini de l’estada de mobilitat els estudiants hauran d’obtenir i lliurar a Oficina de Relacions Externes - Mobilitat:

 • El certificat de notes oficial expedit per la universitat de destinació. NOMÉS S’ACCEPTARAN els certificats de notes que continguin el segell oficial de la institució internacional. Els terminis i formats per al lliurament són els establerts en “Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies”:

 • La “Declaración de Equivalencia de la Nota Media del expediente académico de estudios cursados en el extrangero”, expedit pel MICIN i accessible mitjançant aplicatiu online 3 https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=818 . El termini màxim per al lliurament de la Declaració és de 8 setmanes a comptar des de la finalització de la mobilitat L’estudiant es responsabilitza de proveir informació veraç en l’esmentada declaració. Cas de no complir-se aquesta condició, la subdirecció de l’escola es reserva del dret a no convalidar els estudis durant la mobilitat.

Revisada la documentació aportada per l’estudiant, el reconeixement dels estudis cursats durant la mobilitat es traslladarà a l’expedient acadèmic de l’estudiant en un termini de 5 setmanes a comptar des del lliurament de tota la informació per part dels estudiants (certificat oficial de notes, declaració d’equivalències i certificat d’estada).

RECONEIXEMENT DEL TFG/TFM A L'ESCOLA

El TFG/TFM es reconeixerà si es realitza la defensa davant d’un tribunal constituït per dos o més acadèmics. La organització del tribunal serà gestionada per el/la director/a del TFG/TFM de l’estudiantat.

És important tenir en compte les dates límit de dipòsit i lectura del TFG de l’escola corresponent: EETAC // EEABB.

En cas que l’estudiantat de grau de l’escola EETAC hagués defensat a la universitat de destí, el reconeixement a l’escola només es realitzarà amb l’entrega de la següent documentació.

L’estudiantat de grau de l’escola EEABB només pot defensar el TFG/TFM a l’escola.

TEST D'IDIOMA

Uns dies abans de finalitzar l’estada, l’estudiantat rebrà un correu electrònic amb l’enllaç personalitzat. Un cop entregat el certificat d’estada i realitzat el test d’idioma, es posarà en marxa el segon pagament de la beca.

RECONEIXEMENT DE 3/6 CRÈDITS ECTS PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE MOBILITAT

L’estudiantat de Grau que formi part d’un programa de mobilitat podrà reconèixer fins a 3 crèdits per quadrimestre, amb un màxim de 6 ECTS, corresponents a la bossa de crèdits d’activitats d’extensió universitària.

Els estudiants poden demanar el reconeixement d’aquests crèdits des d’e-secretaria en l’última matrícula de grau.

 

Preguntes freqüents després de l’estada: descarregar