Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Els Serveis / Catàleg de Serveis / Altres serveis / Serveis oferts a PMT i Empreses/Entitats externes / Oferta d'ús d'Espais UPC i Serveis de Suport

Oferta d'ús d'Espais UPC i Serveis de Suport

Oferta d'ús dels Espais UPC i Serveis de Suport per a la Comunitat del PMT i externs. Tarifes aprovades
La UPC posa a disposició de les entitats amb seu al Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT) i externs diferents espais,  equipaments i serveis de suports dels  edificis UPC del Parc per la realització d’activitats, esdeveniments o per accions de publicitat, màrqueting o filmació.
Aquest permís d'ocupació temporal  comporta un pagament que es regirà per les tarifes en vigor en el pressupost de la UPC i que en determinats casos s’aplicaria amb una bonificació.
La gestió del servei és responsabilitat de la Unitat Transversal de Gestió (UTG) que s’encarregarà de tramitar les sol·licituds, informar de les condicions d’ús, tarifes i gestió econòmica (si s’escau) i garantir el funcionament dels equipaments audiovisuals.
Els serveis de la Unitat d'Anàlisi són gestionats per tècnics de laboratoris de l'escola EEABB.

Espais disponibles al Campus. Tarifes d'ocupació temporal d'espais

Segons tarifes aprovades  al Pressupost 2024

(Aprovat pel  Consell de Govern (19 de desembre de 2023) i Ple del Consell Social (21 de desembre de 2023))

 

 (Darrera actualització tarifes: 15/01/2024)


ESPAI

CAPACITAT

EQUIPAMENT

TARIFES (Sense IVA)

€/hora

½ dia

1 dia

Sala de Campus

(Edif. D7)

25 a 36

Projector

46 €

202 €

316 €

Aula de formació de Biblioteca

(Edif. D7)

0-20

Projector, pissarra digital

40 €

198 €

311 €

Sala d’Actes

(EETAC)

95 a 145

Projector,

megafonia, PC

93 €

344 €

594 €

Sala de Graus

(EEABB)

90

Projector,

megafonia, DVD

62 €

319 €

 


576 €

 


Sala Polivalent (EEABB)

180

Projector, 2 TVs

93 €

344 €

594 €

Aules

(Edif. C4 i D4)


 

0-50

Projector

46 €

202 €

316 €

51-100

Projector

68 €

350 €

633 €

Aules informàtiques (Edif. C4 i D4)

0-15 PC's

 

 

68 €

 

303 €

 

474 €

 

16-25 PC's

 

 

101 €

 

526 €

 

949 €

 

Sales de

Reunions

(Edif. C4 i D4 i D7)

0-12

 

 -

124 €

203 €

Sales de

Reunions

Edif. C4-028B

0-24

Equip d'audio conferència POLYCOM I videconferencia (autoservei)

-

165 €

246 €

Sala Polivalent Edif C4-030

0-24

 

202 €

316 €

 

Serveis de Suport: Serveis de la Unitat d'Anàlisi

SERVEI

 

PREU HORA/EQUIP (sense IVA)

 

Entitats UPC

Per a Entitats públiques no UPC
Per a entitats privades
Carboni Orgànic Total (TOC) (mostres líquides) 25 €/h 33 €/h 42 €/h
Carboni Orgànic Total (TOC) (mostres sòlides) 32 €/h 36 €/h 105 €/h
Absorció Atòmica 29 €/h 40 €/h 113 €/h
Cromatografia de líquids (HPLC) 32 €/h 44 €/h 57 €/h
Cromatografia de líquids (UHPLC) 69 €/h 101 €/h 149 €/h
Cromatografia de gasos (CG) 21 €/h 23 €/h 59 €/h
Cromatografia de gasos - espectrometria masses (CG-MS) 56 €/h 67 €/h 131 €/h
Polarografia 37 €/h 46 €/h 123 €/h
Espectrofotometria UV-Visible 15 €/h 25 €/h 62 €/h
Fotometria Flama 16 €/h 29 €/h 66 €/h

 

Servei exclusiu pels usuaris UPC del Campus Baix Llobregat

Ús de la furgoneta Citroën Berlingo 0,30 €/km
Ús del tractor (Personal UPC) 35 €/h
Ús del tractor (Personal Extern) 45 €/h
Ús del monocultor 15 €/h

  

Actuacions de publicitat, màrqueting o filmació

Quan en els espais del Campus es vulguin realitzar actuacions vinculades a actuacions de publicitat, màrqueting o filmació, la tarifa a aplicar serà la que correspongui d’acord a la següent taula, en funció de la durada i la grandària de l’espai:

TARIFES UPC  (Sense IVA)

Tarifa ½ dia

Tarifa 1 dia

Dies successius

Publicitat & Màrqueting

 

 

 

- Espai < 15 m2

 

- Espai entre 15 i 75 m2

 

- Espai entre 75 i 150 m2

546 €

 

986 €

 

1.532 €

822 €

 

1.479 €

 

2.295 €

546 €

 

986 €

 

1.532 €

Repartiment flyers, tríptics, etc...

329 €

493 €

-

Filmació

 

 

 

Reportatge fotogràfic

1.092 €

1.638 €

1.092 €

Rodatge (pel·lícules, series,...)

-

1.638 €

1.092 €

Espots publicitaris comercials

-

4.367 €

2.184 €

 A les activitats d'aquest epígraf que es realitzin amb tarifes específiques se'ls aplicarà a més el preu dels espais utilitzats. 

Condicions generals

 • La utilització de les aules i les instal·lacions de la UPC, està sotmesa a l’autorització prèvia mitjançant sol·licitud escrita per part de la persona o institució interessada. El fet d’emplenar la sol·licitud, implica l’acceptació de les tarifes i de les altres condicions establertes per la Universitat.
 • Les quotes establertes no són fraccionables i s’han de satisfer prèviament a l’ús de les instal·lacions.
 • L'ocupació de 1/2 dia correspon a 6 hores ininterrompudes.
 • L'horari màxim d'ocupació és:
  • Ocupació diària: 08:00 a 21:00
  • Matí: 08:00 a 14:00
  • Tarda: 15:00 a 21:00
 •  L'ocupació mínima facturable és de 3 hores
 •  A més d’aquestes tarifes, les despeses addicionals que es puguin generar (suport tècnic, neteja, vigilància, manteniment, acondicionament, etc.), seran a càrrec de la persona o institució sol·licitant.
 •  La UPC, pot exigir la constitució d’una fiança i/o una pòlissa d’assegurances per a garantir:
 •  El pagament de les despeses addicionals que es generin
 •  La rehabilitació de les instal·lacions en el cas que es produeixin desperfectes en el decurs de la seva utilització
 • IVA NO INCLÓS

 

Bonificacions aplicables (a l'ocupació temporal d'espais)

ENTITAT ORGANITZADORA

BONIFICACIÓ

 Unitats acadèmiques o Unitats d'Adm i Serveis

 Associacions d'estudiants(*)

Projecte Carnet (CIT-UPC)

Actes gratuïts 100%
Actes on es cobri matrícula i inscripció 50%
Grup UPC 40%

Entitats vinculades

30%

Administracions Públiques i entitats sense finalitat de lucre

20%

 (*) Donades d'alta al registre d'associacions UPC

 •  Per raons d'interès general la Gerència podrà signar acords amb entitats vinculades i/o altres administracions i organitzacions per a la utilització de les instal·lacions i espais amb condicions diferents a les especificades.
 • Les tarifes per hores NO tenen bonificació.

 

Per repercussió de costos de Personal i de costos de subministrament i altres serveis (electricitat, aigua, custòdia de claus i seguretat, targetes provisionals d'accés) consulteu el document d'aprovació del pressupost (punts 4.2 i  4.3 )

 

Espais Parcs UPC

Pels edificis RDIT, Agròpolis i Agròpolis (espais exteriors) del Campus del Baix Llobregat consulteu el document d'aprovació del pressupost (punt 25. Parc UPC)

Procediment

 Les SOL·LICITUDS es poden efectuar seguint el següent procediment:

· Per realitzar qualsevol sol·licitud d’espais o sol·licitar informació respecte del servei heu de contactar amb els Serveis de Recepció (Consergeria) de la UTG, responsables de la gestió d’espais ( CBL.Consergeria@upc.edu )
· Consergeria us farà arribar un imprès de sol·licitud o correu electrònic per tal de recollir la informació necessària relacionada amb l’esdeveniment a realitzar (entitat, tipus d’activitat,…)
· Consergeria us informarà de les condicions d’ús (tarifes,…) i confirmarà la reserva, si és el cas.
· Consergeria comprovarà que els equipaments audiovisuals dels espais funcionen correctament
· L’Oficina de Recursos de la UTG serà l’encarregada de la gestió econòmica en cas de pagament.