Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Els Serveis / Catàleg de Serveis / Altres serveis / Serveis oferts a PMT i Empreses/Entitats externes / Oferta d'ús d'Espais UPC i Serveis de Suport

Oferta d'ús d'Espais UPC i Serveis de Suport

Oferta d'ús dels Espais UPC i Serveis de Suport per a la Comunitat del PMT i externs. Tarifes aprovades
La UPC posa a disposició de les entitats amb seu al Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT) i externs diferents espais,  equipaments i serveis de suports dels  edificis UPC del Parc per la realització d’activitats, esdeveniments o per accions de publicitat, màrqueting o filmació.
Aquest permís d'ocupació temporal  comporta un pagament que es regirà per les tarifes en vigor en el pressupost de la UPC i que en determinats casos s’aplicaria amb una bonificació.
La gestió del servei és responsabilitat de la Unitat Transversal de Gestió (UTG) que s’encarregarà de tramitar les sol·licituds, informar de les condicions d’ús, tarifes i gestió econòmica (si s’escau) i garantir el funcionament dels equipaments audiovisuals.
Els serveis de la Unitat d'Anàlisi són gestionats per tècnics de laboratoris de l'escola EEABB.

Espais disponibles al Campus. Tarifes d'ocupació temporal d'espais

Segons tarifes aprovades  al Pressupost 2022

(Aprovat pel  Consell de Govern (17 de desembre de 2021) i Ple del Consell Social (21 de desembre de 2021))

 (Darrera actualització tarifes: 12/01/2022)


ESPAI

CAPACITAT

EQUIPAMENT

TARIFES (Sense IVA)

€/hora

½ dia

1 dia

Sala de Campus

(Edif. D7)

25 ampliable a

36

Projector

42,00€

185,00€

288,00€

Aula de formació de Biblioteca

(Edif. D7)

0-20

Projector, pissarra digital

37,00€

180,00€

283,00€

Sala d’Actes

(EETAC)

95 ampliable a

145

Projector,

megafonia, PC

93,00€

344,00€

594,00€

Sala de Graus

(EEABB)

90

Projector,

megafonia, DVD

62,00€

319,00€

 


576,00€

 


Aules

(Edif. C4 i D4)


 

0-50

Projector

42,00€

184,00€

288,00€

51-100

Projector

62,00€

319,00€

576,00€

Aules informàtiques (Edif. C4 i D4) 0-15 PC's

 

 

62,00€

 

276,00€

 

431,00€

 

16-25 PC's

 

 

92,00€

 

479,00€

 

863,00€

 

Sales de

Reunions

(Edif. C4 i D4)

0-12

 

 -

113,00€

185,00€

Sales de

Reunions

Edif. C4

0-24

Equip d'audio conferència POLYCOM I videconferencia (autoservei)

-

165,00€

246,00€

 

Serveis de Suport: Serveis de la Unitat d'Anàlisi

SERVEI

PREU HORA/EQUIP (sense IVA)

 

Preu per a entitats públiques Preu per a entitats privades
Carboni Orgànic Total (TOC) (mostres líquides) 30€ 38€
Carboni Orgànic Total (TOC) (mostres sòlides) 33€ 95€
Absorció Atòmica 36€ 103€
Electroforesi Capil·lar 50€ 60€
Cromatografia de líquids (HPLC) 40€ 52€
Cromatografia de líquids (UHPLC) 92€ 135€
Cromatografia de gasos (CG) 21€ 54€
Cromatografia de gasos - espectrometria masses (CG-MS) 61€ 119€
Polarografia 42€ 112€
Espectrofotometria UV-Visible 23€ 56€
Fotometria Flama 26€ 60€
Texturòmetre 21€ 99€

 

Servei exclusiu pels usuaris UPC del Campus Baix Llobregat

Ús de la furgoneta Citroën Berlingo 0,26€/km
Ús del tractor (Personal UPC) 25€/h
Ús del tractor (Personal Extern) 35€/h
Ús del monocultor 7€/h

  

Actuacions de publicitat, màrqueting o filmació

Quan en els espais del Campus es vulguin realitzar actuacions vinculades a actuacions de publicitat, màrqueting o filmació, la tarifa a aplicar serà la que correspongui d’acord a la següent taula, en funció de la durada i la grandària de l’espai:

TARIFES UPC  (Sense IVA)

Tarifa ½ dia

Tarifa 1 dia

Dies successius

Publicitat & Màrqueting

 

 

 

- Espai < 15 m2

 

- Espai entre 15 i 75 m2

 

- Espai entre 75 i 150 m2

515 €

 

930 €

 

1.445 €

775 €

 

1.395 €

 

2.165 €

515 €

 

930 €

 

1.445 €

Repartiment flyers, tríptics, etc...

310 €

465 €

-

Reportatge fotogràfic

1.030 €

1.545 €

1.030 €

Curtmetratges

-

1.545 €

1.030 €

Espots publicitaris comercials

-

4.120 €

2.060 €

 A les activitats d'aquest epígraf que es realitzin amb tarifes específiques se'ls aplicarà a més el preu dels espais utilitzats. 

Condicions generals

 • La utilització de les aules i les instal·lacions de la UPC, està sotmesa a l’autorització prèvia mitjançant sol·licitud escrita per part de la persona o institució interessada. El fet d’emplenar la sol·licitud, implica l’acceptació de les tarifes i de les altres condicions establertes per la Universitat.
 • Les quotes establertes no són fraccionables i s’han de satisfer prèviament a l’ús de les instal·lacions.
 • L'ocupació de 1/2 dia correspon a 6 hores ininterrompudes.
 • L'horari màxim d'ocupació és:
  • Ocupació diària: 08:00 a 21:00
  • Matí: 08:00 a 14:00
  • Tarda: 15:00 a 21:00
 •  L'ocupació mínima facturable és de 3 hores
 •  A més d’aquestes tarifes, les despeses addicionals que es puguin generar (suport tècnic, neteja, vigilància, manteniment, acondicionament, etc.), seran a càrrec de la persona o institució sol·licitant.

          Mentre duri la situació sanitària per la COVID-19, i degut a la major freqüència en els serveis, les despeses en concepte de neteja es veuran incrementades

 • La UPC, pot exigir la constitució d’una fiança i/o una pòlissa d’assegurances per a garantir:
 •  El pagament de les despeses addicionals que es generin
 •  La rehabilitació de les instal·lacions en el cas que es produeixin desperfectes en el decurs de la seva utilització
 • Les tarifes es podran veure incrementades en aplicació de l’IPC interanual 2020 un cop aquestes siguin publicat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en el seu cas, amb efectes 1 de gener de 2021
 • IVA NO INCLÓS

 

Bonificacions aplicables (a l'ocupació temporal d'espais)

ENTITAT ORGANITZADORA

BONIFICACIÓ

 Unitats acadèmiques o Unitats d'Adm i Serveis

 Associacions d'estudiants(*)

Actes gratuïts 100%
Actes on es cobri matrícula i inscripció 50%
Grup UPC 40%
Entitats vinculades 30%

 (*) Donades d'alta al registre d'associacions UPC

 

 • Aquestes bonificacions poden ser objecte de  modificació per raó d'interès general de la universitat. Correspon a la gerència la competència d'aprovar l'import o el percentatge de bonificació.
 • Les tarifes per hores NO tenen bonificació.

 

Per repercussiò de costos de Personal i de costos de subministrament i altres serveis (electricitat, aigua, custòdia de claus i seguretat, targetes provisionals d'accés) consulteu el document d'aprovació del pressupost (punts 4.2 i  4.3 )

 

Aquelles unitats que vulguin repercutir les despeses d'utilització temporal d'espais i aules, i que no estiguin referenciades en la web o el document de tarifes utilitzaran com a referència les tarifes aprovades per al Campus Nod, tenint en compte les tarifes diferenciades en quant a capacitat i equipament. Qualsevol tarifa que es vulgui aplicar diferenciada de les que es relacionen en el document, requeriran l'aprovació expressa del Consell Social.


Espais Parcs

Pels edificis RDIT, Agròpolis i Agròpolis (espais exteriors) del Campus del Baix Llobregat consulteu el document d'aprovació del pressupost (punt 24. Espais Parcs)

Procediment

 

Les SOL·LICITUDS es poden efectuar seguint el següent procediment:
· Per realitzar qualsevol sol·licitud d’espais o sol·licitar informació respecte del servei heu de contactar amb els Serveis de Recepció (Consergeria) de la UTG, responsables de la gestió d’espais ( CBL.Consergeria@upc.edu )
· Consergeria us farà arribar un imprès de sol·licitud per tal de recollir la informació necessària relacionada amb l’esdeveniment a realitzar (entitat, tipus d’activitat,…)
· Consergeria us informarà de les condicions d’ús (tarifes,…) i confirmarà la reserva, si és el cas.
· Consergeria comprovarà que els equipaments audiovisuals dels espais funcionen correctament
· L’Oficina de Recursos de la UTG serà l’encarregada de la gestió econòmica en cas de pagament.