Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Banner_Seu_Electronica

Accés per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris

Sou a: Inici / Els Serveis / Catàleg de Serveis / Informació i Tràmits acadèmics / EETAC / Accés als Estudis / Accés per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris

Accés per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris

Calendari:

Si estàs cursant uns estudis universitaris i vols continuar els mateixos o canviar-ne i venir a estudiar un dels graus que s'imparteixen a l'EETAC, podràs accedir per la via del canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris seguint les següents indicacions:

 


Documentació

  • SOL·LICITUD d'accés per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris (que inclou la sol·licitud d'estudi de reconeixements/convalidacions)
  • DOCUMENTACIÓ respecte als estudis d'origen:

Si ets estudiantat de l'EETAC i vols demanar reconeixements al mateix centre
- PLA D'ESTUDIS i temari de les assignatures no comunes superades NOMÉS en el cas de sol·licitar reconeixements d'assignatures no comunes entre els 2 plans d'estudi origen i destí del reconeixement
- NO cal presentar Certificat Acadèmic Personal


Si ets estudiantat de la UPC (qualsevol centre excepte EETAC)

- Temari de totes les assignatures superades o Guia docent

- Pla d'estudis
- NO cal presentar Certificat Acadèmic Personal

Si ets estudiantat d'una universitat espanyola (NO UPC)

- Certificat Acadèmic Personal (original o fotocopia compulsada)

- Temari de totes les assignatures superades, segellats per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen, o Guia docent

- Pla d'estudis, segellat per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen

 

Si ets estudianta/estudiant o titulada/titulat d'estudis universitaris de fora de l'estat espanyol
- Títol oficial o certificat oficial acreditatiu (NOMÉS per titulades/titulats) (*)

- Certificat Acadèmic Personal (original o fotocopia compulsada) (*)

- Temari de totes les assignatures superades, segellats per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen, o Guia docent (*)

- Pla d'estudis, segellat per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen (*)

- Document Equivalencia de notas medias emès per el Ministerio de Cultura y Deporte.

 

 

(*) Tots aquests documents han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d'estar legalitzats per via diplomàtica.

Així mateix, tots han d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català.

Per a més informació sobre els processos de legalització i traducció de documents consulteu el següent enllaç:
https://www.upc.edu/sga/ca/expedient/LegalitzacioDocuments/LegalitzacioTraduccioDocumentsEstrangers

 

 

Criteris de selecció:

Si el nombre de sol·licituds d'admissió presentades és superior al nombre de places disponibles al centre, les sol·licituds es prioritzaran d’acord amb els criteris següents:

1. Estudis que pertanyen a la mateixa branca de coneixement.
2. Ponderació dels expedients acadèmics de les estudiantes i estudiants.


Us informem que NO hi ha la possibilitat d'accedir per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris a aquells estudis pels que no s'ofertin places.

Sol·licitud:
Cal realitzar el tràmit presencialment a l'Oficina Oberta:
* Presentar la Sol·lictud d'accés i la documentació necessària
* Pagar les taxes de l'estudi de reconeixements/convalidacions. Aquestes taxes són fixades anualment pel Decret de Preus Públics. Es recomana fer el pagament amb targeta de crèdit.

Resolució
:

La llista d'admesos la podràs consultar al següent enllaç en el termini que estableix el Calendari d'aquest procés que pots consultar al primer apartat d'aquest document.


Matrícula
:

Les dates i instruccions de matrícula es publicaran al Calendari d'aquest procés que pots consultar al primer apartat d'aquest document.

MOLT IMPORTANT: El dia de la matrícula els estudiants que provenen d’una universitat pública espanyola (No UPC) hauran de lliurar el rebut del trasllat d’expedient que hauran sol·licitat i pagat a la seva universitat d’origen.

Els estudiants que provenen d’un centre UPC (excepte EETAC) hauran de sol·licitar al seu centre d’origen el trasllat d’expedient intern. El centre d’origen no lliura cap document a l’estudiant però el tràmit ha d’estar mecanitzat a Prisma abans del dia de la matrícula.

Els estudiants que provenen de l’EETAC no han de fer cap tràmit.

El trasllat d’expedient és imprescindible per poder fer la matrícula per canvi d’universitat i/o estudis universitaris.


Aspectes a tenir en compte:

IMPORTANT: Si ets declarat NO APTE als estudis d'origen que curses a la UPC, encara que et concedeixin un quadrimestre addicional, estàs afectat per la Normativa de Permanència i NO pots accedir per la via de canvi d'universitat i/o estudis universitaris. El quadrimestre addicional que t'han concedit et serveix només per intentar superar la permanència en els estudis dels quals has estat declarat No Apte.

Cal que tinguis en compte els paràmetres de permanència que caldrà que superis als estudis de destí pels que has demanat accés per canvi d'universitat i/o estudis universitaris. A la taula següent s'especifiquen les diferents casuístiques:

Fase Inicial comuna entre estudis d’origen i destí

Rendiment mínim al 1er any acadèmic als estudis de destí

Quadrimestres per superar la Fase Inicial als estudis de destí

NO

12 ECTS

4 (a dedicació completa); 8 (a dedicació parcial)

SI

12 ECTS

El nombre de quadrimestres que li restaven als estudis d’origen per superar la Fase InicialNOTA: Només tenen Fase Inicial comuna alguns dels estudis que s'imparteixen a l'escola però en cap cas amb estudis d'altres centres UPC ni d'altres universitats.

Els estudiants del Grau d'Enginyeria Telèmatica que canviïn al Grau d'Enginyeria de Sistemes i van convalidar assignatures pels CFGS "Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma* o *Administració de Sistemes Informàtics en xarxa¨ perdran aquestes assignatures convalidades i caldrà matricular, cursar i superar les assignatures al Grau d'Enginyeria de Sistemes.

 

Oficina responsable:

Oficina de Suport a la Docència

DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Telèfon: 93 552 35 02