Accés per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris

Calendari:

En la web de l'escola>Curs actual>Matrícula>Matrícula d'Estudiants Nous d'accés per canvi universitat i/o estudis (graus) trobaràs les dates clau d'aquest procés.

Si estàs cursant uns estudis universitaris i vols continuar els mateixos estudis o canviar d'estudis i venir a estudiar un dels graus que s'imparteixen a l'EEABB, podràs accedir per la via del canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris seguint les següents indicacions:

 1. Consultar l'OFERTA DE PLACES (pendent de publicar) que es publica al calendari d'aquesta web. Us informem que NO hi ha la possibilitat d'accedir per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris a aquells estudis pels que no s'ofertin places.

 2. Complir els requisits especificats a la Normativa Acadèmica per al curs actual.

 3. Presentar la Sol·licitud i Documentació següents:

 • SOL·LICITUD d'accés per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris (que inclou la sol·licitud d'estudi de reconeixements/convalidacions).

 • DOCUMENTACIÓ respecte als estudis d'origen:

Si ets estudiantat de l'EEABB i vols demanar reconeixements al mateix centre:

- NO cal presentar PLA D'ESTUDIS 
- NO cal presentar Certificat Acadèmic Personal

 

Si ets estudiantat de la UPC (qualsevol centre excepte EEABB)

- Temari de totes les assignatures superades o Guia docent

- Pla d'estudis
- NO cal presentar Certificat Acadèmic Personal

 

Si ets estudiantat d'una universitat espanyola (NO UPC)

- Certificat Acadèmic Personal (original o fotocopia compulsada)

- Temari de totes les assignatures superades, segellats per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen, o Guia docent

- Pla d'estudis, segellat per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen

 

Si ets estudianta/estudiant o titulada/titulat d'estudis universitaris de fora de l'estat espanyol

- Títol oficial o certificat oficial acreditatiu (NOMÉS per titulades/titulats) (*)

- Certificat Acadèmic Personal (original o fotocopia compulsada) (*)

- Temari de totes les assignatures superades, segellats per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen, o Guia docent (*)

- Pla d'estudis, segellat per la Secretaria Acadèmica del centre d'origen (*)

- Document Equivalencia de notas medias emès per el Ministerio de Cultura y Deporte.

 

(*) Tots aquests documents han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d'estar legalitzars per via diplomàtica.

Així mateix, tots han d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català.

Per a més informació sobre els processos de legalització i traducció de documents consulteu el següent enllaç:

 

Sol·licitud

Per poder iniciar el tràmit caldrà presentar el document identificatiu que correspongui depenent de la vostra situació:

 • Persones amb nacionalitat espanyola: DNI o passaport vigent.
 • Persones amb nacionalitat estrangera: Passaport o NIE vigent

1.    La persona interessada haurà de posar un tiquet a DEMANA OSD , seleccionant les opcions:

Tema d'ajuda: "Accés"
Tràmit: "Accés per canvi d’universitat i/o estudis universitària

Cal adjuntar la sol·licitud d'accés degudament omplerta i la documentació acreditativa que es requereix en el punt “Documentació” d’aquesta prestació.

La persona interessada haurà d’accedir a la Seu Electrònica de la UPC per registrar la seva sol·licitud. Caldrà que seleccioni l’opció Sol·licitud d'accés directe a estudis de la UPC, per canvi d'estudis, centre o Universitat i un cop dintre d’aquesta opció seleccioni el centre responsable de la sol·licitud. Haurà d’adjuntar la sol·licitud de canvi d’estudis, així com la documentació acreditativa que se li requereix en el punt “Documentació” d’aquesta prestació.

3-    Un cop registrada la sol·licitud i resta de documentació procedirem a generar la taxa de l'estudi de reconeixements/convalidacions (taxes fixades anualment pel Decret de Preus Públics). Si ets estudiant de la UPC et trobaràs la taxa a la teva e-secretaria. Si ets estudiant fora de la UPC t’enviarem la taxa mitjançant el DEMANA OSD.

 

Criteris de selecció:

Si el nombre de sol·licituds d'admissió presentades és superior al nombre de places disponibles al centre, les sol·licituds es prioritzaran d’acord amb els criteris següents:

1. Estudis que pertanyen a la mateixa branca de coneixement.
2. Ponderació dels expedients acadèmics de les estudiantes i estudiants.


Resolució:

La llista d'admesos la podràs consultar al calendari d'aquesta web el dia fixat per la publicació.


Matrícula:

Les dates i instruccions de matrícula es publicaran al Calendari d'aquesta web.

MOLT IMPORTANT:

En el Termini per aportar documentació d'accés per Canvi d'Universitat i/o Estudis Universitaris fixat al calendari d'aquesta web:

 • Els estudiants que provenen d’una universitat pública espanyola (No UPC) hauran de lliurar el rebut del trasllat d’expedient que hauran sol·licitat i pagat a la seva universitat d’origen.
 • Els estudiants que provenen d’un centre UPC (excepte EEABB i EETAC) hauran de sol·licitar al seu centre d’origen el trasllat d’expedient intern. El centre d’origen no lliura cap document a l’estudiant però el tràmit ha d’estar mecanitzat a Prisma abans del dia de la matrícula.
 • Els estudiants que provenen de l’EEABB o l'EETAC no han de fer cap tràmit.
 • Els estudiants estrangers hauran de lliurar fotocopia del NIE si no ho van fer en el moment de sol·licitar l'accés per canvi d'universitat i/o estudis universitaris.

El trasllat d’expedient és imprescindible per poder fer la matrícula per canvi d’universitat i/o estudis universitaris.


Aspectes a tenir en compte:

IMPORTANT: Si ets declarat NO APTE als estudis d'origen que curses a la UPC, encara que et concedeixin un quadrimestre addicional, estàs afectat per la Normativa de Permanència i NO pots accedir per la via de canvi d'universitat i/o estudis universitaris. El quadrimestre addicional que t'han concedit et serveix només per intentar superar la permanència en els estudis dels quals has estat declarat No Apte.

Cal que tinguis en compte els paràmetres de permanència que caldrà que superis als estudis de destí pels que has demanat accés per canvi d'universitat i/o estudis universitaris. A la taula següent s'especifiquen les diferents casuístiques:

 

Fase Inicial comuna entre estudis d’origen i destí

Rendiment mínim al 1er any acadèmic als estudis de destí

Quadrimestres per superar la Fase Inicial als estudis de destí

NO

12 ECTS

4 (a dedicació completa); 8 (a dedicació parcial)

SI

12 ECTS

El nombre de quadrimestres que li restaven als estudis d’origen per superar la Fase InicialNOTA: Només tenen Fase Inicial comuna alguns dels estudis que s'imparteixen a l'escola però en cap cas amb estudis d'altres centres UPC ni d'altres universitats.


Oficina responsable:

Oficina de Suport a la Docència

DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Telèfon: 93 552 35 02