Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Banner_Seu_Electronica

Treball de Fi de Màster (TFM)

Instruccions per inscriure, matricular, dipositar i avaluar el Treball de Fi de Màster per als estudiants dels màsters de l'EEABB.


Processos Principals

 

Esquema SIA aplicatiu TFM ESAB

 

Procediment

L'aplicatiu de gestió del TFG/TFM del SIA permet la gestió de totes les fases del Treball de Fi de Màster, des l'oferta (que fa el tutor) fins l'avaluació i dipòsit a la biblioteca.

Els pasos a seguir són:

   1. Inscripció del TFM.

   • La inscripció del TFM queda formalitzada quan el tutor assigna un estudiant a un projecte. El tutor haurà introduit previament l'oferta de projecte al sistema (SIA) .
    • Els TFM s’han de desenvolupar de forma individual i per tant no es podrà elaborar un mateix TFM conjuntament entre dos o més estudiants.
    • Les assignacions de TFM formalitzades a partir del 15 de desembre han de formalitzar la matrícula per Internet durant el període de matrícula ordinària del mes de febrer. En cas contrari aquesta inscripció caducarà i quedarà sense vigència el dia 16 de març. Si vol tornar a inscriure'l caldrà el vistiplau del tutor.
    • Les assignacions de TFM formalitzades a partir del 15 de maig han de formalitzar la matrícula per Internet durant el període de matrícula ordinària del mes de juliol/setembre. En cas contrari aquesta inscripció caducarà i quedarà sense vigència el dia 16 d'octubre. Si vol tornar a inscriure'l caldrà el vistiplau del tutor.
    • En el cas de treballs realitzats en entitats externes, el termini màxim entre la inscripció i la matrícula del TFM és d'un quadrimestre, sempre que l’estudiant disposi d’una matrícula vigent.
    Per a poder realitzar el TFG en una entitat externa cal que s'hagi tramitat i signat, abans de la matrícula, un conveni de cooperació educativa. En aquests casos el procediment serà el següent i és molt important que es segueixi aquest ordre:
    1r. El tutor de TFG generarà una oferta de TFE en pràctiques a través de SIA
    2n.El tutor assignarà l'oferta a un estudiant interessat
    3r. Caldrà tramitar el conveni de cooperació a través de e-PRISMA i el tutor l'haurà de valida
    Només en el cas que l'estudiant tingui un contracte laboral amb l'empresa no caldrà tramitar el conveni. La resta de passos seran els mateixos, però enlloc de tramitar un conveni l'estudiant haurà d'enviar a l'adreça eeabb.practiques.empresa@upc.edu una còpia del seu contracte.

     

      2. Matrícula.

      • És el procediment on l'estudiant formalitza l'inici del període d'execució de la matèria TFM.
      • La matrícula del TFM es fa per Internet, aprofitant els períodes ordinaris de matrícula (juliol/setembre o febrer), per tant la proposta d'inscripció ha d'estar validada com a mínim dos dies abans de la data de matrícula programada. En el cas que el TFM estigui vinculat a pràctiques externes, es permetrà la matrícula a l'Oficina Oberta en un període diferent, sempre que l'estudiant vulgui formalitzar-la en el mateix moment de la signatura del conveni de cooperació educativa.
      • La matrícula del TFM tindrà una validesa d’acord amb el calendari (calendar english version) que fixa l’EEABB. Si no es supera la matèria TFM en aquest termini s’haurà de tornar a formalitzar la matrícula.
      • Si la defensa del treball es produeix en el quadrimestre següent en el qual s'ha matriculat, s’haurà de formalitzar una matrícula en concepte de tutoria i serveis administratius en el quadrimestre següent, d’acord amb la normativa general de la UPC.
       Per a fer aquesta nova matrícula l'estudiant no ha de fer cap tràmit perquè la matrícula de les taxes corresponents a la segona convocatòria es genera automàticament en el moment del dipòsit en segona convocatòria. Un cop generada, l'estudiant rebrà una comunicació mitjançant el correu electrònic i podrà veure la matrícula a l'e-secretaria. En aquesta nova matrícula no s'ha d'abonar l'import dels crèdits corresponents a aquest treball de fi de màster, sinó solament els serveis administratius (uns 90 - 95 euros aproximadament).
      • Si l'estudiant no diposita en segona convocatòria, un cop finalitzat el termini de dipòsit establert per aquesta segona convocatòria, serà avaluat amb un NO PRESENTAT de TFM i haurà de tornar a fer tot el procés d'inscripció i matrícula, on s'aplicarà el corresponent recàrrec per repetició de l'assignatura de TFM.


      3. Dipòsit.


      • L'estudiant dipositarà la memòria i introduirà altres dades addicionals de dipòsit a través de SIA (Dipòsit TFM EEABB).
      • El PDI Tutor donarà el vistiplau al dipòsit.

       

      4. Definició del Tribunal.

      • Un cop el TFM dipositat hagi estat validat pel Tutor serà el Coordinador/Coordinadora del màster qui s'encarregarà d'assignar el Tribunal i la data/hora/lloc de lectura.
      • Si l'estudiant vol establir una data en concret per a la lectura del TFM ho haurà d'acordar prèviament amb el Coordinador/Coordinadora del màster. La constitució del Tribunal i de la data/hora/lloc de lectura es comunicarà a l'estudiant mitjançant mails automàtics que remetrà SIA.


       

      5. Avaluació del TFM.

      • El TFM s'avalua per part d'un tribunal format per tres professors de l'EEABB. El procediment d'avaluació és descrit a la Normativa de TFM EEABB.
      • El President del tribunal avaluador haurà d'introduir la qualificació final a SIA després de la lectura.
      • A partir del moment que el president del tribunal hagi entrat t la nota final a l'aplicatiu SIA, l'estudiant haurà d'esperar, si ja té la resta de crèdits superats, a fer el tràmit del seu títol oficial, a l'Oficina Oberta, quan vegi que a la primera pantalla de l'e-secretaria hi figuri la següent informació:

       

      Estat de l'expedient: Tancat
      Situació l'expedient: Titulat      Més informació
      :
       Oficina responsable:

       Oficina de Suport a la Docència

       DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
       Telèfon: 93 552 35 02