Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Treball de Fi de Màster (TFM)

Instruccions per inscriure, matricular, dipositar i avaluar el Treball de Fi de Màster per als estudiants dels màsters de l'ESAB.


Processos Principals

 

 Esquema SIA aplicatiu TFM ESAB

 

Procediment

L'aplicatiu de gestió del TFG/TFM del SIA permet la gestió de totes les fases del Treball de Fi de Màster, des l'oferta (que fa el tutor) fins l'avaluació i dipòsit a la biblioteca.

Els pasos a seguir són:

   1. Inscripció del TFM.

   • La inscripció del TFM queda formalitzada quan el tutor assigna un estudiant a un projecte. El tutor haurà introduit previament l'oferta de projecte al sistema (SIA) .
     • Els TFM s’han de desenvolupar de forma individual i per tant no es podrà elaborar un mateix TFM conjuntament entre dos o més estudiants. 
      • A partir de la data de la inscripció, l’estudiant disposa d’un any natural per fer la matrícula de la matèria TFM, per tant haurà de formalitzar la matrícula en qualsevol dels períodes ordinaris de matrícula que es convoquin mentre aquesta assignació sigui vigent. Si passat aquest termini l’estudiant no formalitza la matrícula, la inscripció del treball caducarà i quedarà sense vigència. Si vol tornar a inscriure'l caldrà el vistiplau del tutor

       Les assignacions fetes durant els períodes interquadrimestrals (mesos de juliol i febrer) no caduquen al cap d’un any natural exacte, es regeixen pel següent criteri:

      Les assignacions formalitzades entre el dia 1 i el 31  de juliol caducaran el dia 1 de setembre de l’any següent.
      Les assignacions formalitzades entre el dia 1 i el 28  de febrer  caducaran el dia 1 de març de l’any següent.

       

       2. Matrícula.

       • És el procediment on l'estudiant formalitza l'inici del període d'execució de la matèria TFM. El termini màxim entre la inscripció i la matrícula del TFM és d'un any natural.
       • La matrícula del TFM es fa per Internet, aprofitant els períodes ordinaris de matrícula (juliol o febrer), per tant la proposta d'inscripció ha d'estar validada com a mínim dos dies abans de la data de matrícula programada. En el cas que el TFM estigui vinculat a pràctiques externes, es permetrà la matrícula a l'Oficina Oberta en un període diferent, sempre que l'estudiant vulgui formalitzar-la en el mateix moment de la signatura del conveni de cooperació educativa.
       • La matrícula del TFM tindrà una validesa d’acord amb el calendari (calendar english version) que fixa l’ESAB. Si no es supera la matèria TFM en aquest termini s’haurà de tornar a formalitzar la matrícula.
       • Si la defensa del treball es produeix en el quadrimestre següent en el qual s'ha matriculat, s’haurà de formalitzar una matrícula en concepte de tutoria i serveis administratius en el quadrimestre següent, d’acord amb la normativa general de la UPC.
        Per a fer aquesta nova matrícula l'estudiant no ha de fer cap tràmit perquè la matrícula de les taxes corresponents a la segona convocatòria es genera automàticament en el moment del dipòsit en segona convocatòria. Un cop generada, l'estudiant rebrà una comunicació mitjançant el correu electrònic i podrà veure la matrícula a l'e-secretaria. En aquesta nova matrícula no s'ha d'abonar l'import dels crèdits corresponents a aquest treball de fi de grau/màster, sinó solament els serveis administratius (gestió de l'expedient acadèmic, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar, si s'escau..."
       • Si l'estudiant no diposita en segona convocatòria, un cop finalitzat el termini de dipòsit establert per aquesta segona convocatòria, serà avaluat amb un NO PRESENTAT de TFM i haurà de tornar a fer tot el procés d'inscripció i matrícula, on s'aplicarà el corresponent recàrrec per repetició de l'assignatura de TFM.


       3. Dipòsit.


       • Un cop matriculat, l'estudiant ha de lliurar el TFM abans dels terminis descrits al calendari (calendar english version).
       • L'estudiant dipositarà la memòria i introduirà altres dades addicionals de dipòsit a través de SIA (Dipòsit TFG/TFM ESAB).
       • El PDI Tutor donarà el vistiplau al dipòsit.

        

       4. Definició del Tribunal.

       • Un cop el TFM dipositat hagi estat validat pel Tutor será el Coordinador/Coordinadora del màster qui s'encarregarà d'assignar el Tribunal i la data/hora/lloc de lectura.
       • Si l'estudiant vol establir una data en concret per a la lectura del TFM ho haurà d'acordar prèviament amb el Coordinador/Coordinadora del màster. La constitució del Tribunal i de la data/hora/lloc de lectura es comunicarà a l'estudiant mitjançant mails automàtics que remetrà SIA.


        

       5. Avaluació del TFM.

       • El TFM s'avalua per part d'un tribunal format per tres professors de l'ESAB. El procediment d'avaluació és descrit a la Normativa de TFM ESAB.
       • El President del tribunal avaluador haurà d'introduir la qualificació final a SIA després de la lectura.
       • A partir del moment que el president del tribunal hagi entrat t la nota final a l'aplicatiu SIA, l'estudiant haurà d'esperar, si ja té la resta de crèdits superats, a fer el tràmit del seu títol oficial, a l'Oficina Oberta, quan vegi que a la primera pantalla de l'e-secretaria hi figuri la següent informació:

        

       Estat de l'expedient: Tancat
       Situació l'expedient: Titulat       Més informació
       :
        Oficina responsable:

        Oficina de Suport a la Docència

        DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
        Telèfon: 93 552 35 02