Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Banner_Seu_Electronica

Treball de Fi de Màster (TFM)

Instruccions per inscriure, matricular, dipositar i avaluar el Treball de Fi de Màster per als estudiants dels màsters de l'EEABB.


Processos Principals

 

Esquema SIA aplicatiu TFM ESAB

El TFM constitueix una matèria formada per 20 ECTS, que representa un màxim de 500 hores de treball, incloent la redacció i les sessions de seguiment i tutoria.

Es pot desenvolupar en una empresa del sector o bé en un laboratori o centre d'investigació de la UPC o extern, la qual cosa permet assolir els objectius d'unes pràctiques acadèmiques externes. 

Procediment

L'aplicatiu de gestió del TFM del SIA permet la gestió de totes les fases del Treball de Fi de Màster, des l'oferta (que fa el tutor) fins l'avaluació i dipòsit a la biblioteca.

Els passos a seguir són:

   1. Inscripció del TFM.

   • El procés s'inicia durant les primeres setmanes del curs, liderat des de la coordinació del Màster, i inclou, les següents accions:
            1) Publicació dels temes disponibles, actualitzada com a mínim anualment amb els temes                          oferts pel professorat del Màster i les empreses col·laboradores i els proposats pel propi 
                 estudiant que tingui el vist i plau d'algun professor del Màster.
            2) La inscripció del TFM que ha de ser confirmada pel tutor, es realitzarà durant el quadrimestre                  previ a la matrícula.
            3) Després de la matrícula l'estudiant podrà començar a treballar de manera immediata si es                      tracta d'un grup d'investigació de la pròpia UPC o després de la signatura del Conveni de 
                Col·laboració Universitat-Empresa, si es tracta d'una empresa.
    • Els TFM s’han de desenvolupar de forma individual i per tant no es podrà elaborar un mateix TFM conjuntament entre dos o més estudiants.
    • L'estudiant podrà sol·licitar l'assignació del TFM com a molt tard, dos dies abans de la data de matrícula programada.
    • Validesa de l'assignació: Com a norma general, l'estudiant ha de matricular el TFM en el període ordinari de matrícula immediatament consecutiu a l'assignació. Passat aquest termini, tant l'estudiant com el director podran desistir de l'assignació mentre la matrícula no s'hagi formalitzat.
    • En el cas de treballs realitzats en entitats externes, l'estudiant podrà sol·licitar l'assignació en qualsevol moment del quadrimestre anterior a la matrícula, sempre que en el moment de l'assignació tingui una matrícula en vigor. A més per poder matricular-se del TFM en pràctiques externes, haurà de tenir signat el conveni de cooperació educatiu corresponent.
    • El TFM pot tenir un o dos tutors. Si el treball es realitza en una empresa o centre/grup d'investigació extern a la UPC, s'assignen dos tutors obligatòriament. Si no hi ha tutor extern, el tutor o tutors de la universitat assumiran totes les funcions.
    En aquests casos el procediment serà el següent i és molt important que es segueixi aquest ordre:
    1r. El tutor de TFG generarà una oferta de TFE en pràctiques a través de SIA
    2n.El tutor assignarà l'oferta a un estudiant interessat
    3r. Caldrà tramitar el conveni de cooperació a través de e-PRISMA i el tutor l'haurà de valida
    Només en el cas que l'estudiant tingui un contracte laboral amb l'empresa no caldrà tramitar el conveni. La resta de passos seran els mateixos, però enlloc de tramitar un conveni l'estudiant haurà d'enviar a l'adreça eeabb.practiques.empresa@upc.edu una còpia del seu contracte.

     

      2. Matrícula.

      • És el procediment on l'estudiant formalitza l'inici del període d'execució de la matèria TFM.
      • La matrícula del TFM es fa per Internet, aprofitant els períodes ordinaris de matrícula (juliol/setembre o febrer), i és important que la proposta d'inscripció hagi estat assignada com a mínim dos dies abans de la data de matrícula programada. En el cas que el TFM estigui vinculat a pràctiques externes, es permetrà la matrícula en un període diferent, sempre que l'estudiant vulgui formalitzar-la en el mateix moment de la signatura del conveni de cooperació educativa. Per fer aquesta sol·licitud, l'estudiant ha de crear un tiquet DEMANA.
      • Un cop matriculat el TFM ha de lliurar-se per a la seva defensa en el període establert per la Comissió Acadèmica del Màster i queda regulat a la Normativa Acadèmica de Màster Universitari de la UPC en vigor.
      • Si l'estudiant no supera la matèria de TFM dintre dels terminis establerts a la primera convocatòria pot accedir a la segona convocatòria establerta al calendari. Per accedir a aquesta segona convocatòria no cal que faci cap tràmit, perquè la matrícula de les taxes corresponents a la segona convocatòria es genera automàticament en el moment del dipòsit en segona convocatòria. Un cop generada, l'estudiant rebrà una comunicació per correu electrònic, i podrà veure la matrícula a l'e-secretaria. En aquesta nova matrícula no s'ha d'abonar l'import dels crèdits corresponents al TFM, sinó solament els serveis administratius (uns 90-95 euros aproximadament)
      • La matrícula del TFM tindrà la validesa establerta segons el calendari. Si l'estudiant no supera la matèria de TFM dintre dels terminis establerts a la primera convocatòria i tampoc ho fa en els terminis de la segona convocatòria serà qualificat com a No Presentat i haurà de tornar a fer tot el procés d'inscripció, si no vol mantenir el mateix treball, i la matrícula, on s'aplicarà el corresponent recàrrec per repetició de l'assignatura.


      3. Dipòsit.


      • L'estudiant dipositarà la memòria i introduirà altres dades addicionals de dipòsit a través de SIA (Dipòsit TFM EEABB).
      • El Tribunal avaluarà la documentació i en podrà suggerir correccions si s'escau. En aquest cas, l'estudiant haurà de tornar a fer el dipòsit definitiu, amb les correccions fetes.

       

      4. Definició del Tribunal.

      • El Tribunal estarà constituït per tres persones del professorat del Màster designats per la CAM. A criteri de la coordinació del Màster es podrà convidar a experts d'empreses o entitats col·laboradores que actuaran amb veu però sense vot.
      • Un cop el TFM dipositat hagi estat validat pel Tutor serà el Coordinador/Coordinadora del màster qui s'encarregarà d'assignar el Tribunal i la data/hora/lloc de lectura.
      • Si l'estudiant vol establir una data en concret per a la lectura del TFM ho haurà d'acordar prèviament amb el Coordinador/Coordinadora del màster. La constitució del Tribunal i de la data/hora/lloc de lectura es comunicarà a l'estudiant mitjançant mails automàtics que remetrà SIA.


       

      5. Avaluació del TFM.

      • El President del Tribunal avaluador haurà d'introduir la qualificació final a SIA després de la lectura.
      • A partir del moment que el president del tribunal hagi validat la nota final a l'aplicatiu SIA, l'estudiant haurà d'esperar, si ja té la resta de crèdits superats, a fer el tràmit del seu títol oficial, d'acord a les instruccions que es troben a l'enllaç, quan vegi que a la primera pantalla de l'e-secretaria hi figuri la següent informació:

       

      Estat de l'expedient: Tancat
      Situació l'expedient: Titulat      Més informació
      :
       Oficina responsable:

       Oficina de Suport a la Docència

       DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
       Telèfon: 93 552 35 02