Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Treball Fi de Grau (TFG)

Instruccions per inscriure, matricular, dipositar i avaluar el Treball de Fi de Grau per als estudiants dels Graus d'Enginyeria de Biosistemes.

Processos Principals

 

 

Procediment

Des de juliol 2013 s'ha posat en marxa un nou aplicatiu de gestió del TFG integrat a SIA. Aquest aplicatiu permet la gestió de totes les fases del Treball de Fi de Grau, des de l'oferta (que fa el tutor) fins l'avaluació i dipòsit a la biblioteca.

Els passos a seguir són:

   1. Inscripció del TFG.

   • Per a poder inscriure el TFG l'estudiant ha d'haver superat 132 crèdits ECTS. La inscripció del TFG queda formalitzada quan el tutor assigna un estudiant a un projecte. El tutor haurà introduït prèviament l'oferta de projecte al sistema (SIA) .
     • Els TFG s’han de desenvolupar de forma individual i per tant no es podrà elaborar un mateix TFG conjuntament entre dos o més estudiants. 
      • A partir de la data de la inscripció, l’estudiant disposa d’un any natural per a fer la matrícula de la matèria TFG, per tant haurà de formalitzar la matrícula en qualsevol dels períodes ordinaris de matrícula que es convoquin mentre aquesta assignació sigui vigent. Si passat aquest termini l’estudiant no la formalitza, la inscripció del treball caducarà i quedarà sense vigència. Si vol tornar a inscriure'l caldrà el vistiplau del tutor

       Les assignacions fetes durant els períodes interquadrimestrals (mesos de juliol i febrer) no caduquen al cap d’un any natural exacte, es regeixen pel següent criteri:

      Les assignacions formalitzades entre el dia 1 i el 31  de juliol caducaran el dia 1 de setembre de l’any següent.
      Les assignacions formalitzades entre el dia 1 i el 28  de febrer  caducaran el dia 1 de març de l’any següent.

       

       2. Matrícula.

       • És el procediment on l'estudiant formalitza l'inici del període d'execució de la matèria TFG. El termini màxim entre la inscripció i la matrícula del TFG és d'un any natural.
       • La Fase Docent del TFG s’estructura igual que una assignatura i s’imparteix d’acord amb l’horari publicat. Per poder assistir a les activitats de la fase docent serà requisit haver formalitzat la matrícula del TFG. Els plans d’estudis dels Graus en Enginyeria dels Sistemes Biològics i en Enginyeria Alimentària no contemplen una part docent dintre de la matèria de TFG, per tant els estudiants matriculats d’aquests estudis no hauran de cursar aquesta part docent.
       • La matrícula del TFG es fa per Internet, aprofitant els períodes ordinaris de matrícula (juliol o febrer), per tant la proposta d'inscripció ha d'estar validada com a mínim dos dies abans de la data de matrícula programada. En el cas que el TFG estigui vinculat a pràctiques externes, es permetrà la matrícula a l'Oficina Oberta en un període diferent, sempre que l'estudiant vulgui formalitzar-la en el mateix moment de la signatura del conveni de cooperació educativa.
       • La matrícula del TFG tindrà una validesa d’acord amb el calendari (calendar english.version) que fixa l’ESAB. Si no es supera la matèria TFG en aquest termini s’haurà de tornar a formalitzar la matrícula.
       • La fase docent es cursarà en el quadrimestre de matrícula del TFG (tardor i/o primavera).
       • Si la defensa del treball es produeix en el quadrimestre següent en el qual s'ha matriculat, s’haurà de formalitzar una matrícula en concepte de tutoria i serveis administratius en el quadrimestre següent, d’acord amb la normativa general de la UPC.
        Per a fer aquesta nova matrícula l'estudiant no ha de fer cap tràmit perquè la matrícula de les taxes corresponents a la segona convocatòria es genera automàticament en el moment del dipòsit en segona convocatòria. Un cop generada, l'estudiant rebrà una comunicació mitjançant el correu electrònic i podrà veure la matrícula a l'e-secretaria. En aquesta nova matrícula no s'ha d'abonar l'import dels crèdits corresponents a aquest treball de fi de grau/màster, sinó solament els serveis administratius (gestió de l'expedient acadèmic, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar, si s'escau..."
       • Si l'estudiant no diposita en segona convocatòria, un cop finalitzat el termini de dipòsit establert per aquesta segona convocatòria, serà avaluat amb un NO PRESENTAT de TFG i haurà de tornar a fer tot el procés d'inscripció i matrícula, on s'aplicarà el corresponent recàrrec per repetició de l'assignatura de TFG.


       3. Dipòsit. 


       • Un cop matriculat, l'estudiant ha de lliurar el TFG abans dels terminis descrits al calendari (calendar english.version).
       • El dipòsit en 2a convocatòria NO es podrà fer abans de la data de matrícula ordinària del proper quadrimestre.
       • L'estudiant dipositarà la memòria i introduirà altres dades addicionals de dipòsit a través de SIA (TFG-Estudiants).
       • El tribunal avaluarà la documentació i en podrà suggerir correccions si s'escau. En aquest cas l'estudiant haurà de tornar a fer el dipòsit definitiu amb les correccions fetes.


       4. Definició del Tribunal.

       • Un cop el TFG hagi estat dipositat s'assignarà de manera automàtica el President del tribunal i el Primer vocal d'entre el llistat de tribunals predefinits. Quan el Tutor validi el dipòsit realitzat assignarà al Segon vocal i el Tribunal quedarà constituït amb la totalitat dels seus membres.
       • El Tribunal valorarà el TFG dipositat en un període màxim de 15 dies. Un cop acceptat pel Tribunal serà el President qui doni el seu vistiplau al projecte dipositat i fixarà la data/hora/lloc de lectura.
       • Si l'estudiant vol establir una data en concret per a la lectura ho haurà d'acordar amb el President del tribunal. La constitució del Tribunal i de la data/hora/lloc de lectura es comunicarà a l'estudiant mitjançant mails automàtics que remetrà SIA.


       5. Avaluació del TFG.

       • A les titulacions d'Enginyer Agrícola i Agroambiental i del paisatge, l'avaluació del TFG inclou l'avaluació de la Fase de docència, d'acord amb la Guia docent de la matèria.
       • La Fase de treball, comuna per a totes les titulacions, s'avalua per part d'un tribunal format per tres professors de l'ESAB. El procediment d'avaluació és descrit a la normativa de TFG.
       • El President del tribunal avaluador haurà d'introduir la qualificació final a SIA després de la lectura.
       • A partir del moment que el president del tribunal hagi entrat t la nota final a l'aplicatiu SIA, l'estudiant haurà d'esperar, si ja té la resta de crèdits superats i la competència en una tercera llengua acreditada, a fer el tràmit del seu títol oficial, a l'Oficina Oberta, quan vegi que a la primera pantalla de l'e-secretaria hi figuri la següent informació:

        

                                Estat de l'expedient: Tancat
                                Situació l'expedient: Titulat       Més informació
       :
        Oficina responsable:

        Oficina de Suport a la Docència

        DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
        Telèfon: 93 552 35 02