Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Banner_Seu_Electronica

Treball Fi de Grau (TFG)

Instruccions per inscriure, matricular, dipositar i avaluar el Treball de Fi de Grau per als estudiants dels Graus d'Enginyeria de Biosistemes.

Processos Principals

 

 

Procediment

L'aplicatiu de gestió del TFG/TFM del SIA permet la gestió de totes les fases del Treball de Fi de Grau, des de l'oferta (que fa el tutor) fins l'avaluació i dipòsit a la biblioteca.

Els passos a seguir són:

   1. Inscripció del TFG.

   • Per a poder inscriure el TFG l'estudiant ha d'haver superat 132 crèdits ECTS. La inscripció del TFG queda formalitzada quan el tutor assigna un estudiant a un projecte. El tutor haurà introduït prèviament l'oferta de projecte al sistema (SIA) .
    • Els TFG s’han de desenvolupar de forma individual i per tant no es podrà elaborar un mateix TFG conjuntament entre dos o més estudiants.
    • Les assignacions de TFG formalitzades a partir del 15 de desembre han de formalitzar la matrícula per Internet durant el període de matrícula ordinària del mes de febrer. En cas contrari aquesta inscripció caducarà i quedarà sense vigència el dia 16 de març. Si vol tornar a inscriure'l caldrà el vistiplau del tutor.
    • Les assignacions de TFG formalitzades a partir del 15 de maig han de formalitzar la matrícula per Internet durant el període de matrícula ordinària del mes de juliol/setembre. En cas contrari aquesta inscripció caducarà i quedarà sense vigència el dia 16 d'octubre. Si vol tornar a inscriure'l caldrà el vistiplau del tutor.
    • En el cas de treballs realitzats en entitats externes, el termini màxim entre la inscripció i la matrícula del TFG és d'un quadrimestre, sempre que l’estudiant disposi d’una matrícula vigent.
    Per a poder realitzar el TFG en una entitat externa cal que s'hagi tramitat i signat, abans de la matrícula, un conveni de cooperació educativa. En aquests casos el procediment serà el següent i és molt important que es segueixi aquest ordre:
    1r. El tutor de TFG generarà una oferta de TFE en pràctiques a través de SIA
    2n.El tutor assignarà l'oferta a un estudiant interessat
    3r. Caldrà tramitar el conveni de cooperació a través de e-PRISMA i el tutor l'haurà de valida
    Només en el cas que l'estudiant tingui un contracte laboral amb l'empresa no caldrà tramitar el conveni. La resta de passos seran els mateixos, però enlloc de tramitar un conveni l'estudiant haurà d'enviar a l'adreça eeabb.practiques.empresa@upc.edu una còpia del seu contracte.

     2. Matrícula.

     • És el procediment on l'estudiant formalitza l'inici del període d'execució de la matèria TFG.
     • La Fase Docent del TFG s’estructura igual que una assignatura i s’imparteix d’acord amb l’horari publicat. Per poder assistir a les activitats de la fase docent serà requisit haver formalitzat la matrícula del TFG. Els plans d’estudis dels Graus en Enginyeria dels Sistemes Biològics, Enginyeria Alimentària i en Enginyeria de Ciències Agronòmiques i Paisatgisme no contemplen una part docent dintre de la matèria de TFG, per tant els estudiants matriculats d’aquests estudis no hauran de cursar aquesta part docent.
     • La matrícula del TFG es fa per Internet, aprofitant els períodes ordinaris de matrícula (juliol/setembre o febrer), per tant la proposta d'inscripció ha d'estar validada com a mínim dos dies abans de la data de matrícula programada. En el cas que el TFG estigui vinculat a pràctiques externes, es permetrà la matrícula a l'Oficina Oberta en un període diferent, sempre que l'estudiant vulgui formalitzar-la en el mateix moment de la signatura del conveni de cooperació educativa.
     • La matrícula del TFG tindrà una validesa d’acord amb el calendari (calendar english.version) que fixa l’EEABB. Si no es supera la matèria TFG en aquest termini s’haurà de tornar a formalitzar la matrícula.
     • La fase docent es cursarà en el quadrimestre de matrícula del TFG (tardor i/o primavera).
     • Si la defensa del treball es produeix en el quadrimestre següent en el qual s'ha matriculat, s’haurà de formalitzar una matrícula en concepte de tutoria i serveis administratius en el quadrimestre següent, d’acord amb la normativa general de la UPC.
      Per a fer aquesta nova matrícula l'estudiant no ha de fer cap tràmit perquè la matrícula de les taxes corresponents a la segona convocatòria es genera automàticament en el moment del dipòsit en segona convocatòria. Un cop generada, l'estudiant rebrà una comunicació mitjançant el correu electrònic i podrà veure la matrícula a l'e-secretaria. En aquesta nova matrícula no s'ha d'abonar l'import dels crèdits corresponents a aquest treball de fi de grau, sinó solament els serveis administratius (uns 90 - 95 euros aproximadament).
     • Si l'estudiant no diposita en segona convocatòria, un cop finalitzat el termini de dipòsit establert per aquesta segona convocatòria, serà avaluat amb un NO PRESENTAT de TFG i haurà de tornar a fer tot el procés d'inscripció i matrícula, on s'aplicarà el corresponent recàrrec per repetició de l'assignatura de TFG.

      

     3. Dipòsit.

     • El dipòsit en 2a convocatòria NO es podrà fer abans de la data de matrícula ordinària del proper quadrimestre
     • L'estudiant dipositarà la memòria i introduirà altres dades addicionals de dipòsit a través de SIA (TFG-Estudiants).
     • El tribunal avaluarà la documentació i en podrà suggerir correccions si s'escau. En aquest cas l'estudiant haurà de tornar a fer el dipòsit definitiu amb les correccions fetes.


     4. Definició del Tribunal.

     • Un cop el TFG hagi estat dipositat s'assignarà de manera automàtica el President del tribunal i el Primer vocal d'entre el llistat de tribunals predefinits. Quan el Tutor validi el dipòsit realitzat assignarà al Segon vocal i el Tribunal quedarà constituït amb la totalitat dels seus membres.
     • El Tribunal valorarà el TFG dipositat en un període màxim de 15 dies. Un cop acceptat pel Tribunal serà el President qui doni el seu vistiplau al projecte dipositat i fixarà la data/hora/lloc de lectura.
     • Si l'estudiant vol establir una data en concret per a la lectura ho haurà d'acordar amb el President del tribunal. La constitució del Tribunal i de la data/hora/lloc de lectura es comunicarà a l'estudiant mitjançant mails automàtics que remetrà SIA.


     5. Avaluació del TFG.

     • A les titulacions d'Enginyer Agrícola i Agroambiental i del paisatge, l'avaluació del TFG inclou l'avaluació de la Fase de docència, d'acord amb la Guia docent de la matèria.
     • La Fase de treball, comuna per a totes les titulacions, s'avalua per part d'un tribunal format per tres professors de l'EEABB. El procediment d'avaluació és descrit a la normativa de TFG.
     • El President del tribunal avaluador haurà d'introduir la qualificació final a SIA després de la lectura.
     • A partir del moment que el president del tribunal hagi entrat la nota final a l'aplicatiu SIA, l'estudiant haurà d'esperar, si ja té la resta de crèdits superats i la competència en una tercera llengua acreditada, a fer el tràmit del seu títol oficial, a l'Oficina Oberta, quan vegi que a la primera pantalla de l'e-secretaria hi figuri la següent informació:

      

     Estat de l'expedient: Tancat
     Situació l'expedient: Titulat     Més informació
     :
      Oficina responsable:

      Oficina de Suport a la Docència

      DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
      Telèfon: 93 552 35 02