Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

6.Qüestions a tenir presents


Requisits de rendiment mínim

Amb caràcter general, l'estudiantat matriculat d’uns estudis de Grau a la UPC ha d'aprovar almenys 12 crèdits ECTS en el seu primer any acadèmic (el còmput de temps es fa independentment de les matrícules formalitzades). Els estudiants amb dedicació parcial també han de complir aquest requisit; superar almenys 12 crèdits ECTS en el seu primer any acadèmic.

Temps màxim per superar la fase inicial

 • Els plans d'estudi de la UPC conduents a l'obtenció d'un títol oficial de grau tenen definida una fase inicial que correspon als 60 crèdits ECTS del 1r any acadèmic. A l'ESAB l'estudiantat haurà de superar un mínim de 42 crèdits ECTS (dels 60 crèdits ECTS que componen la Fase Inicial dels estudis) en un termini màxim de 2 anys acadèmics, si es cursen els estudis a temps complet, o en un termini màxim de 4 anys acadèmics si es cursen els estudis a temps parcial (en qualsevol de les dues modalitats, el còmput de temps es fa amb independència de les matricules formalitzades).
 • En cas contrari, l'estudiantat no pot continuar aquests mateixos estudis en el centre on els ha iniciat, ni començar cap altre estudi dels que s'imparteixen al Centre que tingui definida una fase inicial comuna amb els estudis del qual ha estat exclòs.


Renúncia a la matrícula

 • Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé en casos justificats degudament i per una sola vegada, els estudiants poden sol·licitar la renúncia total a la matrícula i a rebre els serveis acadèmics sol·licitats, sempre que ho facin dins del termini que s’estableix al calendari acadèmic, amb independència de la data en què han formalitzat la matrícula.
 • En tot cas, els estudiants que han renunciat a la matrícula de primer curs perden la plaça assignada i han de tornar a ser admesos en el procés de preinscripció o d’acord amb les normes d’accés vigents per a aquells estudis per poder matricular-s’hi una altra vegada.
 • Si els estudiants sol·liciten la renúncia per alguna circumstància de caràcter excepcional (malaltia o accident greu) poden conservar la plaça, si ho demanen explícitament a la sol·licitud. El termini màxim per mantenir la plaça el regula l’article 2.3 de la Normativa Acadèmica dels estudis de Grau de la UPC(obriu en una finestra nova).
 • El director o directora o el degà o degana del centre resol les sol·licituds de renúncia presentades.


Competència en una tercera llengua

 • Si has accedit a la universitat abans del curs 2018-2019 pots acreditar la competència genèrica en 3a llengua utilitznt qualsevol de les opcions següents:

   

  1. Obtenir un mínim de 9 ECTS corresponents a assignatures impartides en una tercera llengua.
  1. Elaborar i defensar el treball de fi de grau en una tercera llengua.
  1. Obtenir un mínim de 9 ECTS per una estada en una universitat estrangera dins un conveni de mobilitat.
  1. Acreditar el coneixement d'una tercera llengua amb un certificat del nivell B2.2 o superior del Marc europeu comú de referència (MECR) per a les llengües del Consell d'Europa.
  1. Haver reconegut les pràctiques externes curriculars per un conveni de cooperació educativa realitzat a un país estranger on l'idioma oficial no sigui el castellà o el català.
 • Si accedeixes a la universitat a partir del curs 2018-2019 per les vies d’accés 0-PAU o 4- CFGS únicament pots assolir la competència en tercera llengua a la UPC acreditant el coneixement d’una tercera llengua amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc Europeu Comú de Referència Lingüística (MECRL).
 • Els estudiants que accedeixin a la universitat a partir del curs 2018-2019 per la resta de vies (2- Titulats, 7-PAU amb carrera començada, 8-CFGS amb carrera començada, 9-Més grans de 25 anys) disposen de les 4 vies per a l’assoliment de la competència en tercera llengua a la UPC.
 • Consulta tota la informació relacionada amb aquest tema en aquest enllaç.