Vés al contingut (premeu Retorn)

OFICINA DE SUPORT A LA DOCÊNCIA (On trobar-nos)

Contacte Online: demana.upc.edu/osdcbl/login.php

HORARI D'ATENCIÓ (Oficina/Registre/Dies tancament)

Telèfon: 93 552 35 02

Telèfon d'atenció a la matrícula:        93 552 35 55 (només dies de matrícula no presencial/per internet)

Adreça: Edifici de Campus (D7). Carrer Esteve Terrades, 10. 08860. Castelledefels. CAMPUS BAIX LLOBREGAT.

Academic Information (online attention)

SIA (Sist. Inf. Acadèmica)

E-secretaria

Sol·licitud Títol i SET

(English version)

 

Un cop aprovats els estudis i assolits els requisits necessaris es podrà sol·licitar l'expedició del corresponent Títol Universitari Oficial i del Suplement Europeu al Títol (SET) que l'acompanya.


L'estudiant sabrà que ja pot fer la petició del seu títol quan vegi que a la pantalla d'inici del seu e-secretaria hi figuri la següent informació:

 

Estat de l'expedient: Tancat
Situació l'expedient: Titulat


(Aproximadament una setmana després de la lectura del TFG/PFM)

El Suplement Europeu al Títol (SET) és un document que aporta informació al títol obtingut mitjançant la descripció de la seva naturalesa, nivell, context i contingut. El SET està imprès en català, castellà i anglès i serveix per reconèixer en el territori europeu la carrera estudiada.

Qui ho pot sol·licitar

 

  • La persona interessada.
  • Una tercera persona presentant una autorització en el seu nom per poder realitzar el tràmit.

 

El cost del títol oficial i SET el podeu consultar al document PREUS ACADÈMICS que publica anualment la Generalitat de Catalunya. Si teniu cap descompte vigent que se us hagi d'aplicar haureu d'aportar lel document que ho acrediti.

Documentació necessària

Per a poder iniciar el tràmit caldrà presentar el document identificatiu que correspongui depenent de la vostra situació. És imprescindible presentar l’original i que estigui vigent.

 

  • Persones amb nacionalitat espanyola: original i fotocòpia del DNI/passaport vigent.
  • Persones amb nacionalitat estrangera: original i fotocòpia del Passaport vigent o original i la fotocòpia del document d'identitat del teu país i NIE vigent.

Com fer la sol·licitud

 

 Sol·licitud a presencial:
La persona interessada s'haurà de presentar a l'Oficina Oberta en el seu horari d'atenció a l'usuari i se li facilitarà la sol·licitud d'expedició per tal que la revisi i signi. Tot seguit, s'expedirà la taxa de sol·licitud del títol que s'haurà d'abonar. La forma de pagament més habitual és amb targeta de crèdit.


El pagament de la taxa es pot realitzar amb targeta de crèdit o en efectiu a qualsevol de les entitats financeres col·laboradores amb la UPC.
  1. Pagament amb targeta bancària a la mateixa Àrea de Gestió Acadèmica. Un cop realitzat l'abonament es lliurarà el justificant de pagament de la taxa.
  2. Pagament en efectiu a qualsevol oficina financera de la Caixa. El justificant de pagament de les taxes, en cap cas és vàlid com a resguard del títol i no es tramitarà l'expedició del títol mentre no s'hagi retornat el justificant de pagament de la taxa a l'Àrea de Gestió Acadèmica.

 

Un cop abonada la taxa, es lliuraran a la persona interessada o persona autoritzada els resguards del Títol oficial i SET. Aquest resguard té la mateixa validesa que el títol original mentre aquest està en tràmit d'expedició.Sol·licitud a distància:

En el cas de persones que resideixin fora de la província de Barcelona poden gestionar la sol·licitud via correu postal.

L'inici del tràmit es pot iniciar de dues maneres:

Abans de l’expedient tingui situació Titulat --> l'estudiant haurà de personar-se a l'Oficina Oberta i fer saber la seva intenció de tramitar el títol a distància. Caldrà aportar original i fotocòpia del pertinent document identificatiu de l'estudiant per a que es pugui compulsar i així poder iniciar el tràmit a posteriori. Quan l'estat de l'expedient de l'estudiant consti com a Titulat, l'Àrea de Gestió Acadèmica hi contactarà per a iniciar el tràmit i gestionar el pagament de la taxa corresponent. Tot el procés es podrà gestionar telemàticament (mitjançant demana.upc.edu/osdcbl/login.php ) excepte el lliurament de la sol·licitud d'expedició que obligatòriament ha de tenir la signatura original de l'estudiant i que caldrà remetre per correu postal juntament amb el comprovant del pagament de la taxa a :


Universitat Politècnica de Catalunya
Unitat Transversal de Gestió
Oficina de Suport a la Docència
Campus del Baix Llobregat
Edifici de Serveis D7
C/Esteve Terradas 10
08860 Castelldefels
Barcelona

Un cop rebuda i validada la documentació, l'Oficina de Suport a la Docència remetrà per correu postal a l'estudiant el Resguard de títol i del SET. Aquest resguard té la mateixa validesa que el títol original mentre aquest està en tràmit d'expedició.

 

 

Expedient ja està en situació Titulat --> L'estudiant haurà d'enviar per correu postal una fotocòpia del seu DNI/Passaport compulsat sempre vigent. En el cas d'estar residint al territori espanyol i tenir nacionalitat espanyola la compulsa del DNI la realitzarà la Policia Nacional. En el cas dels estrangers residents a Espanya, el seu Passaport el compulsaran a l'ambaixada o consulat del seu país a Espanya. Si l'estudiant està residint a l'estranger i té nacionalitat espanyola la compulsa es realitzarà a l'Ambaixada/Consolat espanyol al pais de residència actual. En el cas dels estrangers el Passaport haurà d'estar compulsat per l'autoritat competent en aquell país.

L'adreça d'enviament de la còpia compulsada del vostre document identificatiu és:

Universitat Politècnica de Catalunya
Unitat Transversal de Gestió
Oficina de Suport a la Docència
Campus del Baix Llobregat
Edifici de Serveis D7
C/Esteve Terradas 10
08860 Castelldefels
Barcelona

La resta del procés és el mateix que l'indicat a " Abans de l’expedient tingui situació Titulat"

 

Quan fer la sol·licitud

Durant tot el curs acadèmic a partir del moment en què a l'esecretaria l'estat de l'expedient sigui
Tancat/Titulat. Consulteu l'horari d'atenció al públic abans de venir.

Oficina responsable:

Oficina de Suport a la Docència

DEMANA Informació acadèmica (Atenció online) : demana.upc.edu/osdcbl/login.php
Telèfon: 93 552 35 02